CITI Ourense

AXUDAS CONSOLIDACIÓN GRUPOS E OUTRAS ACCIÓNS

ORDE do 8 de xuño de 2017, conxunta da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do Sistema universitario de Galicia, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2017.


Publicación: DOG 19/06/2017

Organismo que convoca: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Obxecto:

A presente orde establece as condicións, en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competitiva, para o acceso ás axudas para consolidar, estruturar e especializar as unidades de investigación máis competitivas do Sistema galego de I+D+i, mediante as seguintes modalidades:


Plazo de presentación de solicitudes:

  • Dende o 20 de xuño ata o 19 de xullo de 2017.