CITI Ourense

Convocatoria de axudas á investigación da UVigo - 2017

A Universidade de Vigo convoca diversas de axudas da a investigación para o ano 2017:

BASES XERAIS

Bases Xerais

BASES ESPECÍFICAS

I. Axudas a grupos de investigación

II. Programa de subvencións para a organización de congresos e para a realización, comisariado e montaxe de exposicións artísticas

III. PROGRAMA DE AXUDAS Á MOBILIDADE DO PERSOAL INVESTIGADOR

IV. Programa de bolsas e de axudas á formación

ANEXO I | ANEXO II | ANEXO III | ANEXO IV

Convocatoria de persoal técnico de apoio á I+D+i na agrupación CIA3

Resolución Reitoral do 27 de decembro de 2017 pola que se publica a Convocatoria para a selección de persoas candidatas para a presentación pola Universidade de Vigo de solicitude de axudas para a contratación de persoal técnico de apoio á I+D+i para a Agrupación estratéxica "Centro de Investigacións Agroambientais e Alimentarias", CIA3, na convocatoria 2017 do Programa Estatal de Promoción do Talento e a súa Empregabilidade, do Ministerio de Economía, Industria e Competitividade.

 

Publicación: RR 27/12/2017

 

Organismo que convoca

Vicerreitoría do Campus de Ourense

 

Obxecto

As Axudas para persoal técnico de apoio teñen co􀀗o obxectivo incentivar a contratación laboral de persoal técnico de apoio, por un período de 3 anos, en organismos de investigación, destinados ao manexo de equipos, instalacións e demais infraestruturas de I+D+i, a fin de incrementar e mellorar as prestacións e rendemento das infraestruturas científico-tecnolóxicas.

O obxectivo da presente convocatoria da Vicerreitoría de Ourense da Universidade de Vigo é a selección de persoas candidatas para a presentación dunha solicitude á referida convocatoria de Axudas para persoal técnico de apoio do Ministerio de Economía, Industria e Competitividade (para a Agrupación estratéxica "Centro de Investigacións Agroambientais e Alimentarias, CIA3"). En todos os casos, a contratación das persoas seleccionadas estará condicionada á concesión da axuda solicitada pola Universidade de Vigo ao Ministerio.

As solicitudes presentaranse entre o 27 de decembro de 2017 e o 4 de xaneiro de 2018, ambos incluídos, no rexistro xeral ou nos rexistros auxiliares de calquera dos tres campus da Universidade de Vigo, ou en calquera dos rexistros previstos na Lei 39/2015 de procedemento administrativo coa obriga de, dentro do mesmo prazo de solicitude, enviar por correo electrónico unha copia dixitalizada da solicitude completa presentada a dir.dinfraou@uvigo.es. É imprescindible indicar no asunto do correo a referencia da praza solicitada. Non se admitirá a trámite ningunha solicitude que non sexa presentada por ambas vías (rexistro e correo electrónico).

Histórico:


Texto completo da convocatoria

Convocatoria Proxectos INOU 2018

A Universidade de Vigo convoca axudas a grupos de Investigación do Campus de Ourense (INOU 2018).

O obxectivo deste programa é apoiar as inves.tigacións que contribúan ao desenvolvemento social e económico da provincia de Ourense e ao coñecemento da súa realidade, así como a especialización do Campus de Ourense - Campus da Auga. Para iso financiaranse proxectos relacionados cos ámbitos socioeconómicos máis propios da provincia, como o turismo, a agricultura e gandería, o comercio, a xestión integral e o aproveitamento de recursos hídricos, especialmente os relacionados co termalismo, ou calquera outro sempre que se xustifique axeitadamente a súa relación coa provincia de Ourense, ou coa especialización do Campus da Auga.

ORGANISMO QUE CONVOCA:
Universidade de Vigo

Convocatoria | Solicitude

PRAZO DA CONVOCATORIA:
Ata o 09/04/2018 ás 14.00 h.


Máis Información

Requisitos:

  • Ter unha relación contractual laboral coa Universidade de Vigo como mínimo ata a data de finalización da execución da subvención, queda exclufdo o persoal investigador contratado con cargo a proxectos de investigación.
  • Desenvolver a súa tarefa investigadora no campus de Ourense, entenderase que a pertenza a unha das Xuntas de Centro deste Campus é condición suficiente, o resto do persoal deberá acreditar a súa adscrición investigadora ao Campus de Ourense.
  • Non ter sido investigador/a principal en ningún outro proxecto de investigación de carácter competitivo de ámbito autonómico, estatal ou europeo.
  • Non ter recibido financiamento desta convocatoria no ano 2017 como investigador/a principal.
  • Non ter sido investigador/a principal de dúas ou máis axudas INOU nas 5 últimas convocatorias.

A solicitude terá que estar apoiada por un equipo ata un máximo de catro investigadores/as (incluíndo o/a investigador/a solicitante) vinculados/as ao Campus de Ourense, durante todo o período de execución do proxecto, con dedicación a tempo completo, e que non sexan actualmente investigadores/as principais de ningún proxecto de investigación de carácter competitivo de ámbito autonómico, estatal ou europeo. Ningún investigador/a poderá figurar na solicitude de máis dun proxecto. Ningún grupo de investigación, dos recollidos no catálogo de grupos de investigación da Universidade de Vigo poderá presentar máis dun proxecto.