Vicerreitoría do Campus de Ourense - Universidade De Vigo

Novidades Emprendemento 2012

 
Decembro 2013

13/12/2013

Axudas do Igape, en réxime de concurrencia non competitiva, a proxectos de creación de pequenas e medianas empresas ou de realización de investimentos en pequenas e medianas empresas novas promovidas por novos emprendedores. Todos os investimentos deberán realizarse en bens novos, non ter comezado antes da presentación da solicitude de axuda e ter un custo subvencionable superior a 35.000 euros. O prazo de presentación de solicitudes comezará o día 2 de xaneiro de 2014 e rematará o 30 de abril de 2014, ou no momento do esgotamento do crédito orzamentario.
http://www.igape.es/gl/base-xeral-de-axudas/ficha/IGAP262

Axudas do Igape, en réxime de concurrencia non competitiva, para a creación dun novo establecemento, a ampliación dun establecemento existente, a diversificación da produción dun establecemento en novos produtos adicionais ou un cambio esencial no proceso xeral de produción dun establecemento existente, que supoñan un investimento subvencionable igual ou superior a 200.000 euros. O prazo de presentación de solicitudes rematará o 30 de abril de 2014.
http://www.igape.es/gl/base-xeral-de-axudas/ficha/IGAP263

Axudas do Igape, en réximen de concurrencia non competitiva, para proxectos de servizos avanzados intensivos en emprego, dirixida a actividades terciarias destinadas ao consumo por terceiros ou unidades produtivas da mesma empresa ou grupo empresarial e que deberán caracterizarse polos altos requirimentos de capital humano e tecnolóxico. O prazo de presentación de solicitudes rematará o 30 de abril de 2014.
http://www.igape.es/gl/base-xeral-de-axudas/ficha/IGAP264

12/12/2013

O crédito disponible para axudas a proxectos de equipamentos tecnolóxicos para a innovación de pemes cun investimento subvencionable entre 300.001 e 500.00 euros se incrementa para o ano 2013 en 800.000 euros.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131212/AnuncioO92-051213-0003_gl.pdf

Ábrese o prazo para solicitar posibles interinidades ou substitucións de relixión católica, no nivel de educación secundaria, e de relixión evanxélica, no nivel de infantil e primaria e no nivel de educación secundaria obrigatoria, en centro docentes públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. O prazo de presentación de solicitudes e documentos remata o día 27 de decembro de 2013.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131212/AnuncioG0164-291113-0002_gl.pdf

10/12/2013

Encontro Galicia Emprende: o novo impulso da Xunta á creación de empresas. Terá lugar o día 11 de decembro en Santiago de Compostela.
http://xornadas.igape.es/galicia-emprende-o-novo-impulso-da-xunta-a-creacion-de-empresas-2.html

Networking personalizado + asistencia al III Premio Joven Empresario + visita guiada Ciudade da Cultura + cóctel = una cita emprendedora única. Terá lugar o día 18 de decembro de 2013 en Santiago de Compostela.
http://www.premioajegalicia.com/encontro_ga.asp

02/12/2013

Axudas do Igape, para proxectos de equipamento tecnolóxico das pemes no sector dos servizos cun investimento subvencionable entre 30.000 € e 200.000 O prazo de execución dos proxectos non poderá superar o 30 de setembro de 2014 para os proxectos que finalicen en 2014 e o 30 de xuño de 2015 para os proxectos que finalicen no ano 2015€. O prazo de presentación de solicitudes comezará o 2 de xaneiro de 2014 e rematará o 18 de febreiro de 2014.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131202/AnuncioO92-261113-0004_gl.html

 
Novembro 2013

29/11/2013

Axudas a empresas que contratasen traballadores durante o ano 2013, baixo a modalidade de contrato para a formación e a aprendizaxe, cunha dedicación ao tempo de formación que exceda o 25% da xornada laboral efectiva do traballador. O prazo de presentación de solicitudes remata o día 29 de decembro de 2013.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131129/AnuncioCA05-261113-0001_gl.html

Axudas do Igape para a contratación de xestores Igapex de internacionalización. A contía da axuda será do 75 % do salario bruto anual, cun máximo de 12 meses. O límite máximo de axuda é de 15.000 € se o centro de traballo de destino do xestor está en Galicia; e de 25.000 € se o centro de traballo está no estranxeiro. O prazo de presentación de solicitudes comezará o día 2 de xaneiro de 2014 e rematará o 3 de febreiro de 2014.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131129/AnuncioO92-261113-0001_gl.html

Axudas do Igape á primeira implantación promocional conxunta no exterior (plan Primex). O prazo de presentación de solicitudes comezará o día 2 de xaneiro de 2014 e rematará o 3 de marzo de 2014.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131129/AnuncioO92-261113-0002_gl.html

Amplíase o importe total das axudas que se van a conceder ás empresas para a contratación de persoas traballadoras.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131129/AnuncioCA05-251113-0002_gl.html

28/11/2013

Resolución das axudas concedidas no ano 2013 para fomento do emprego feminino (Programa Emega).
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131128/AnuncioG0244-261113-0004_gl.pdf

Amplíase o prazo de presentación da documentación xustificativa establecido na Resolución do 10 de xuño de 2013 pola que se convocan para o ano 2013 as axudas do programa Emega para fomento do emprendemento feminino. A data límite será o día 20 de decembro de 2013.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131128/AnuncioG0244-271113-0001_gl.html

Aberto o prazo de inscrición para a cuarta edición de "Getting Contacts!", que terá lugar en Santiago de Compostela o día 12 de decembro. Trátase dun evento de networking orixinal mediante una agenda de contactos. Se trata dun encontro interesante para que empresas e emprendedores poidan establecer, nun tempo reducido, contactos interesantes para os seus proxectos.
http://www.gettingcontacts.com/

22/11/2013

Axudas adirixidas a apoiar proxectos de internacionalización de empresas españolas en EEUU (Plan Icex Target USA). A contía máxima da axuda será 65.000 euros por empresa. O prazo de presentación de solicitudes remata o día 9 de decembro de 2013.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/22/pdfs/BOE-A-2013-12316.pdf

Terceira edición do programa de “Becas Santander de Prácticas en PYMES” para empresas españolas. Poden inscribirse os autónomos, as microempresas e as pequenas e medianas empresas. Cada beca conta cunha aportación de 1.800 euros e ten unha duración de 3 meses. O plazo de inscripción remata o día 31 de xaneiro de 2014.
http://www.becas-santander.com/CRUE_CEPYME_2014_bases.pdf

21/11/2013

La Fundación la Caixa convoca 25 becas para cursar estudios de posgrado en universidades españolas. La convocatoria estará abierta hasta el 24 de febrero de 2014.
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/doctoradoenespana_es.html

La Fundación la Caixa convoca 65 becas para cursar estudios de posgrado en universidades del Espacio Económico Europeo de Educación Superior (excepto en España). La convocatoria estará abierta hasta el 24 de febrero de 2014.
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/europa_es.html

La Fundación la Caixa convoca 48 becas para cursar estudios de posgrado en universidades de EEUU y Canadá. La convocatoria estará abierta hasta el 28 de abril de 2014.
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/americadelnorte_es.html

La Fundación la Caixa convoca 7 becas para cursar estudios de posgrado en universidades de Australia, Corea del Sur, India, Japón, Singapur y China. La convocatoria estará abierta hasta el 24 de marzo de 2014.
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/asia_es.html

Guía de empresas (españolas)” por actividad y por localización.
http://guiaempresas.universia.es/

“¿Cuáles son los sectores de mayor oferta laboral en España?”
http://noticias.universia.es/en-portada/noticia/2013/11/13/1062834/cuales-son-sectores-oferta-laboral-espana.html

“Autocandidatura: ¿Cuándo es útil?
http://orientacion-laboral.infojobs.net/autocandidatura-consejos

“Cómo hacer una entrevista perfecta”
http://consejos-empleo.monster.es/entrevista/como-vestirse-para-las-entrevistas/como-hacer-una-entrevista-perfecta/article.aspx

19/11/2013

A Universidade de Vigo convoca a 3ª Edición dos Premios Incuvi Emprende, na que se premiará 8 ideas emprendedoras de alumnos e de titulados na Universidad de Vigo (no curso 2010/2011 ou posteriores). Os premios consistirán na estadía gratuita durante un ano na preincubadora INCUVI, situada na Cidade Universitaria no campus de Vigo (6 premios) ou na estadía gratuita durante un ano na preincubadora situada na sede AJE de Pontevedra (2 premios). O prazo de inscripción remata o día 18 de decembro de 2013.
http://transferencia.uvigo.es/opencms/export/sites/transferencia/transferencia_gl/documentos/convocatoria_incuvi_14.pdf

14/11/2013

Convocatoria de 315 prazas para profesores visitantes, en centros estadounidenses e canadienses de educación primaria e secundaria, para o curso académico 2014-2105. Os beneficiarios deberán ter o título de mestre, licenciado ou graduado. O prazo de presentación de solicitudes finaliza o día 4 de decembro de 2013.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/14/pdfs/BOE-A-2013-11904.pdf

12/11/2013

O prazo para a presentación de solicitudes de axudas da Axencia Galega de innovación para o fomento da propiedade industrial, amplíase ata o día 2 de decembro de 2013, salvo que antes dese prazo se esgote o crédito previsto. Ademáis, se publican os anexos III, IV e V, que se deben presentar no caso de solicitar esta axuda.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131111/AnuncioG0198-051113-0001_gl.pdf

Convócanse 17 becas de especialización en control analítico de productos obxeto de comercio exterior. A duración das becas será desde o 1 de xaneiro ou fecha da resolución definitiva de concesión, ata o 31 de decembro de 2014. A asignación mensual bruta de cada beca será de 1234,96 euros brutos. O prazo de presentación de solicitudes remata o día 21 de novembro de 2013.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/09/pdfs/BOE-A-2013-11763.pdf

Convocatoria do ano 2014 para a concesión de axudas (nas modalidades titulados universitarios e titulados non universitarios con formación profesional de grado superior ou equivalente), destinadas a contratación e formación de tecnológos para a realización de actividades de I+D+i. Non teñen dereito a estas axudas as persoas físicas que exercen actividade económica no Réxime de Autónomos da Seguridade Social.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/12/pdfs/BOE-A-2013-11831.pdf

Guía de todas la ETT de España.
http://www.portalett.com/

07/11/2013

Primer Certamen de Nuevas Ideas Emprendedoras. Está destinado a alumnos e ex alumnos da Universidade de Vigo que teñan un proxecto de negocio. O prazo de presentación de candidaturas remata o día 26 de novembro de 2013.
http://www.vicou.uvigo.es/contidos/novidades/pdf/universitas.pdf

06/11/2013

Seminario para a elaboración e avaliación do plan de negocio. Terán lugar en Ourense, Lugo e Pontevedra.
http://xornadas.igape.es/seminario-para-a-elaboracion-e-avaliacion-do-plan-de-negocio-ourense-lugo-e-ponte.html

05/11/2013

Aberto o prazo para a presentación de solicitudes nos cursos de formación IGAPE-EOI. O prazo de solicitude remata o día 8 de novembro de 2013.
http://www.igape.es/gl/sair-ao-mercado-exterior/formacion-e-networking/formacion-a-empresas-e-emprendedores/item/568-formacion-igape-eoi-para-internacionalizacion- 2014

O Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, convoca 9 becas para a formación-práctica en materia de pesca marítima e economía financieira, destinadas a titulados universitarios procedentes de múltiples especialidades, que rematasen os seus estudos con posterioridade a maio de 2006.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/01/pdfs/BOE-A-2013-11489.pdf

Relación dos beneficiarios das axudas concedidas para a inversión en capital para incrementar a oferta legal de contidos dixitais culturais en Internet e promover a modernización e innovación das industrias culturais e creativas.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/02/pdfs/BOE-A-2013-11512.pdf

04/11/2013

Convocatoria dunha bolsa de colaboración para o apoio ás acción Jean Monnet da Universidade de Vigo no Campus de Vigo, destinada a estudiantes matriculados na Universidade de Vigo no curso 2013-2014 con altos coñecementos de inglés. A duración da bolsa é de 9 meses e a cuantía máxima é de 6.300 euros brutos. O prazo de presentación de solitudes remata o día 14 de novembro de 2013.
http://www.uvigo.es/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/bolsas/SKMBT_22313103013160.pdf

 
Outubro 2013

29/10/2013

Curso INICIATIVA EMPRENDEDORA - Proceso de creación de empresas, impartido pola E.O.I. (Escuela de Organización Industrial). O curso está destinado prioritariamente a alumnos que estean cursando actualmente un programa de Máster na Universidade de Vigo e é completamente gratuito. O prazo de presentación de solicitudes remata o día 13 de novembro de 2013.
http://transferencia.uvigo.es/transferencia_gl/outros/index.html

28/10/2013

Axudas do Igape a proxectos de creación de pequenas e medianas empresas ou realización de investimentos en empresas novas promovidas por novos emprendedores. O gasto subvencionable non se pode facer antes de solicitar esta axuda e o seu importe debe ser superior a 35.000 euros. O prazo de presentación de solicitudes remata o día 30 de outubro de 2013.
http://www.igape.es/gl/component/igpbdaxudas/ficha/IGAP237

Axudas en forma de garantía, mediante reaval do Igape, a pequenas e medianas empresas que necesiten un préstamo para financiar o seu activo corrente (pago nóminas, tributos, seguridade social, etc). O prazo de presentación de solicitudes remata o día 31 de outubro de 2013.
http://www.igape.es/es/base-xeral-de-axudas/ficha/IGAP252

Microcréditos a emprendedores, autónomos e microempresas, que necesiten financiar os seus proxectos de investimento. A axuda consiste no aval, polo 100% do microcrédito, de sociedades de garantía recíproca ante a entidade financieira. O prazo de presentación de solicitudes remata o día 31 de decembro de 2013.
http://www.igape.es/gl/component/igpbdaxudas/ficha/IGAP238

23/10/2013

Axudas, mediante reaval do Igape, a pequenas e medianas empresas elaboradoras de viños, que teñan solicitado unha liña de pagamento a provedores con financiamento (confirming) que se destine á xestión dos pagos a provedores de uva, cos que se asinasen contratos homologados pola Consellería do Medio Rural e do Mar. O prazo de presentación de solicitudes remata o día 25 de novembro de 2013, ou antes no caso de esgotamento da dispoñibilidade para a concesión de avais.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131024/AnuncioO92-211013-0001_gl.html

Crowdlending, nova alternativa de financiamento colectivo para o emprendedor.
http://emprendedores.ticbeat.com/el-crowdlending-otra-forma-de-financiacion-en-el-marco-de-las-nuevas-tecnologias/

21/10/2013

O Congreso dos Deputados convoca doce bolsas individuais para a formación práctica de licenciados ou graduados en actividades arquivísticas, bibliográficas e documentais da Cámara. A titulación debeu ser obtida no curso académico 2008-2009 ou posterior. Cada unha das bolsas terá unha duración de doce meses. A contía da bolsa será 12.900 € brutos por ano (1075€ brutos por mes). O prazo para a presentación de instancias remata o 12 de novembro de 2013.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/23/pdfs/BOE-A-2013-11102.pdf

20/10/2013

Xornada de emprendemento galego-portugués "Emprender dende a tradición á tecnoloxía" , organizada por AJE Galicia. Terá lugar o día 30 de outubro na CEO. Trátase dun foro de intercambio de ideas empresariais, casos de éxito e experiencias que unen tradición e tecnoloxía en Galicia e Norte de Portugal.
http://www.ajegalicia.com/index.php/emprender-tradicion-tecnoloxia-ourense-portugal/

19/10/2013

XVIII Premio Xoven Empresario do Ano 2013, destinado a ideas de negocio lideradas por mozos da provincia de Pontevedra, que sexan viables técnica e económicamente. O prazo de presentación de solicitudes remata as 14.00h do día 4 de novembro de 2013.
http://ajepontevedra.es/webaje/xviii-premio-xoven-empresario-do-ano/

Becas Santander de Prácticas en Pymes para 5000 universitarios (convocatoria 2013-2014). O prazo de inscripción se inicia o día 15 de novembro de 2013, e rematará o día 31 de xaneiro de 2014.
https://becas.agora-santander.com/

"Diez razones para tener un currículum web".
http://mupibook.es/noticias-empleo/62-diez-razones-para-tener-un-curriculum-web

18/10/2013

Convocatoria de bolsas de investigación, coordinación-formación e formación en materias e actividades competencia do Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía para o período comprendido entre o 1 de febreiro e o 31 de decembro de 2014. O prazo de presentación de solicitudes remata o día 2 de novembro de 2013.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/18/pdfs/BOE-A-2013-10927.pdf

17/10/2013

Apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia nos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas e mestres de taller de artes plásticas e deseño nas especialidades que se especifican na orde. O prazo de presentación de solicitudes remata o día 27 de outubro de 2013.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131017/AnuncioG0164-101013-0003_gl.pdf

16/10/2013

Axudas da Axencia Galega de Innovación, en réxime de concorrencia non competitiva, para o fomento da propiedade industrial desenvolvida por empresas en Galicia. A contía da subvención será o 70% dos gastos subvencionables. A solicitude de subvención farase unha vez realizados e pagados os gastos subvencionables, sempre que se realicen e paguen entre o 1 de xaneiro de 2013 e a data en que se presenta a solicitude de subvención. O prazo para presentar solicitudes remata o día 15 de novembro de 2013.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131016/AnuncioG0198-091013-0001_gl.html

15/10/2013

Como hacer un Curriculum Vitae atractivo.
http://europa.eu/youth/article/como-hacer-un-curriculum-vitae-atractivo_es

7 aplicaciones gratuitas para crear tu currículum online y bajarlo en PDF.
http://wwwhatsnew.com/2013/05/06/aplicaciones-gratuitas-para-crear-curriculum-online-pdf/

CV Creativo: otra manera de comunicar nuestra vida profesional.
http://europa.eu/youth/article/cv-creativo-otra-manera-de-comunicar-nuestra-vida-profesional_es

Estado del mercado laboral en España (Informe Infojobs ESADE 2012).
http://www.slideshare.net/InfoJobs/informe-anual-barcelonactiva

14/10/2013

Convocatoria de 8 bolsas de formación práctica no Parlamento de Galicia (4 bolsas para arquivo, biblioteca e documentación, 1 para comunicación institucional, 1 para publicacións e 2 para informática). Os destinatarios son licenciados universitarios que rematasen a sua titulación no ano 2007-2008 ou en anos posteriores. O prazo de presentación de solicitudes remata o día 24 de outubro de 2013.
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/contenidogal/informacioninstitucional/Becas.aspx

Convocatoria de 4 becas polo Congreso dos Diputados, destinadas a licenciados universitarios en ciencias da información, que rematasen os estudios con posterioridade a xaneiro de 2009. O prazo de presentación de solicitudes remata o día 22 de outubro de 2003.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/12/pdfs/BOE-A-2013-10625.pdf

11/10/2013

II Convocatoria de bolsas para a formación complementaria do estudantado da Universidade de Vigo nos sistemas informáticos no campus de Ourense para o curso 2013-14. O prazo de solicitudes abrangue ata o 25 de outubro.
http://www.vicou.uvigo.es/convocatorias/13-bolsas/660-2convocatoria-bolsas-informaticas-2013

10/10/2013

"Guía para encontrar trabajo en Internet". Descarga gratuita desde el día 8 de octubre de 2013.
http://35webs.com/blog/ebook-gratuito-buscar-trabajo/

"¿Cómo encontrar los procesos de selección ocultos?".
http://mejorartucv.com/como-encontrar-los-procesos-de-seleccion-ocultos/?goback=.gde_4517257_member_228562128l

"Consejos sobre buscar empleo en Internet y en las redes sociales".
http://www.ocu.org/dinero/internet-telefonia/consejos/entrevista-antoniovchanal-empleo

"Aprende como hacer tu elevator pitch".
http://blog.infoempleo.com/blog/2013/10/08/aprende-hacer-elevator-pitch/

"Desarrollar tu marca personal online: ¿cómo mostrarte en la web y en las redes sociales?".
http://dalealaweb.com/2013/08/puntos-claves-marca-personal-online-web-redes-sociales/

09/10/2013

Axudas o autoemprego e a actividade emprendedora das persoas emigrantes retornadas e dos seus familiares na Comunidade Autónoma galega (para altas na seguridade social que teñan lugar entre o 1 de xaneiro de 2013 e o 15 de novembro de 2013). O prazo de presentación de solicitudes remata o día 15 de novembro de 2013.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130827/AnuncioG0244-200813-0001_gl.html

Axudas á constitución e funcionamento das agrupacións de productores de plantas vivas e productos da floricultura. O prazo de presentación de solicitudes remata o día 30 de novembro de 2013.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130704/AnuncioG0165-270613-0005_gl.html

08/10/2013

Tarifa plana para autónomos de 30 ou máis anos de idade. Os traballadores por conta propia de 30 ou máis anos de idade, que causen alta inicial no réxime de autónomos, non estiveran de alta nos 5 anos anteriores e non teñan traballadores por conta alla, terán dereito a unha redución na cota de autónomos durante 18 meses. A redución será do 80% os 6 primeiros meses, do 50% os 6 meses seguintes e do 30% os 6 meses últimos. Esta medida non se aplica a socios que sexan administradores de sociedades.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/28/pdfs/BOE-A-2013-10074.pdf (Artigo 29)

Bonificacións para autónomos en pluriactividade. Bonificacións na cota de autónomos á seguridade social para traballadores en situación de pluriactividade durante os 3 primeiros anos con xornada laboral superior ao 50%.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/28/pdfs/BOE-A-2013-10074.pdf (Artigo 28)

Bonificacións para autónomos con discapacidade. Bonificacións na cota de autónomos á seguridade social para persoas con discapacidade que se establezan como traballadores por conta propia, durante os 5 anos seguintes a data da alta.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/28/pdfs/BOE-A-2013-10074.pdf (Artigo 30)

Amplíanse os supostos nos que as pequenas e medianas empresas poden asumir directamente a prevención de riscos laborais, no caso de empresarios cun único centro de traballo e ata 25 traballadores.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/28/pdfs/BOE-A-2013-10074.pdf (Artigo 39)

Nova forma xurídica "Emprendedor de Responsabilidade Limitada (ERL)", na que o empresario individual non ten que responder fronte as débedas empresariais ou profesionais coa súa vivenda habitual (baixo certas condicións), excepto no caso das débedas de dereito público e das contraídas antes de súa inscrición no Rexistro Mercantil como ERL.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/28/pdfs/BOE-A-2013-10074.pdf (Título I, capítulo II)

Nova forma societaria "Sociedade Limitada de Formación Sucesiva (SLFS)", que permite constituir unha sociedade limitada cun capital social inferior o mínimo legal. Esta sociedade en formación ten unhas obrigas mentres non se alcance a cifra de capital social mínimo.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/28/pdfs/BOE-A-2013-10074.pdf (Título I, capítulo III)

Nova oportunidade para a negociación de deudas de empresarios "Acordo extraxudicial de pagos". Entrará en vigor o 18 de outubro de 2013.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/28/pdfs/BOE-A-2013-10074.pdf (Título I, capítulo V)

A partir do 1 de xaneiro de 2014, entra en vigor o "Réxime especial do criterio de caixa", que permitirá ás empresas que se acollan ao mesmo, declarar o IVA no momento en que cobre as facturas (e non cando se emiten).
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/28/pdfs/BOE-A-2013-10074.pdf (Título II)

04/10/2013

Nova liña de axudas para financiar os gastos da matricula dun máster universitario oficial no curso 2013-2014. Os beneficiarios deberán ser titulados universitarios que rematasen os seus estudos antes do 1 de xaneiro do ano 2010 e que sexan desempregados e inscritos como demandantes de emprego nos 3 anos inmediatamente anteriores.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131004/AnuncioG0164-260913-0003_gl.html

O día 16 de outubro de 2013 terá lugar no Campus de Vigo a II Xornada de Patentes, co obxetivo de dar a coñecer os distintos aspectos para a tramitación dunha patente. A inscripción é gratuita.
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/investigacion/transferencia/promocion.html

03/10/2013

Convócanse 7 bolsas de formación complementaria no Campus Dixital do Mar. Os destinatarios son estudantes da Universidade de Vigo (grao, licenciatura, proxecto fin de carreira ou tese de licenciatura) que teñan superados a lo menos o 50% dos créditos. A dotación da bolsa é de 440 euros brutos anuais durante os 10 meses que dura a bolsa (entre o 1 de novembro do 2013 e o 31 de agosto de 2014). O prazo de presentación de solicitudes remata o 7 de outubro de 2013.
http://campusdomar.es/wp-content/uploads/2013/09/CampusDixital2013-2014.pdf

01/10/2013

Programa do Igape de bolsas formativas teórico-prácticas para a realización de proxectos de mellora das pemes galegas, destinadas a titulados en Física, Enxeñaría, Matemáticas, Química, Ciencias Económicas e Empresariais, Administración e Dirección de Empresas, Ciencias Empresariais, Economía e Dereito. A duración inicial da bolsa establécese nun máximo de 12 meses (con posibilidade de prórroga) e a contía das bolsas é de 9.960 euros anuais (830 euros mensuais). O prazo de presentación de solicitudes remata o día 4 de novembro de 2013.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131001/AnuncioO92-240913-0001_gl.html

 
Setembro 2013

30/09/2013

Se publica en el BOE la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, que contiene medidas para apoyar al emprendedor y la actividad empresarial.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/28/pdfs/BOE-A-2013-10074.pdf

25/09/2013

Convocatoria de 42 bolsas internacionais da Deputación de Ourense no marco de Programa Europeo Leonardo da Vinci, destinadas a titulados universitarios ou a persoas que estén en condicións de obter a titulación na data na que remate o prazo de presentación de solicitudes. As prácticas terán unha duración media de 14 semanas e desenvolveranse en empresas da Unión Europea. O prazo de presentación de solicitudes remata o día 10 de outubro de 2013.
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=221&fecha=20130925

24/09/2013

Novo decreto polo que se regulan o libro de visitas da inspección turística e as follas de reclamacións de turismo, que deberán ter as empresas turísticas con carácter obrigatorio.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130924/AnuncioG0244-160913-0002_gl.html

17/09/2013

Axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para a promoción das industrias culturais. O prazo xeral de presentación de solicitudes remata o día 17 de outubro de 2013 (agás casos especificados na modalidade da subvención á distribución).
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130917/AnuncioG1097-090913-0003_gl.pdf

16/09/2013

Axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, aos empresarios (persoas físicas ou xurídicas) e as persoas físicas e xurídicas sen ánimo de lucro que promovesen intervencións arqueolóxicas autorizadas, realizadas desde o ano 2010 en diante e finalizadas na data de publicación da orde que regula estas axudas (16 de setembro de 2013). O prazo de presentación de solicitudes remata o 16 de outubro de 2013.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130916/AnuncioG0164-090913-0001_gl.html

Axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para o desenvolvemento de proxectos audiovisuais en lingua galega: longametraxes de ficción, longametraxes documentais, películas para televisión, formatos innovadores para televisión e pilotos de series de animación para televisión. O prazo de presentación de solicitudes remata o 16 de outubro de 2013.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130916/AnuncioG1097-090913-0002_gl.html

Axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para producións ou coproducións en lingua galega con decidido contido artístico e cultural: longametraxes e longametraxes documentais. O prazo de presentación de solicitudes remata o 16 de outubro de 2013.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130916/AnuncioG1097-090913-0001_gl.html

Axudas en réxime de concorrencia non competitiva, para investimentos en pequenas e medianas empresas. O gasto subvencionable non se pode facer antes de solicitar esta axuda e o importe do mesmo debe ser superior a 35.000 euros. O prazo de presentación de solicitudes remata o 30 de outubro de 2013 ou cando se esgote o crédito orzamentario.
http://www.igape.es/gl/component/igpbdaxudas/ficha/IGAP237

Axudas a pequenas e medianas empresas que necesiten solicitar un préstamo para financiar o seu activo corrente (nóminas, tributos, seguridade social, etc). O importe mínimo atendible será de 3.000 euros. O prazo de presentación de solicitudes remata o 31 de outubro de 2013.
http://www.igape.es/gl/base-xeral-de-axudas/ficha/IGAP252

Microcréditos para emprendedores, autónomos e microempresas, que necesiten financiar os seus proxectos de investimento, mediante aval das SGR ante as entidades financieiras . O importe máximo dos microcréditos é de 25.000 euros por beneficiario e pode acadar o 100% do investimento financiable. O prazo de presentación de solicitudes remata o 31 de decembro de 2013.
http://www.igape.es/gl/component/igpbdaxudas/ficha/IGAP238

12/09/2013

Convocadas para o ano 2013 as axudas do Injuve para a Creación Xove no exercicio 2013”. O seu obxeto é a promoción cultural da xuventude. A cuantía das axudas por proxecto varía entre 1.000 euros e 15.000 euros. O prazo de presentación de solicitudes remata o 2 de outubro de 2013.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/12/pdfs/BOE-A-2013-9533.pdf

As empresas interesadas en acollerse de inmediato a oferta de diagnósticos integrais e servizos avanzados para facilitar a mellora da competitividade das pemes galegas convocada pola Consellería de Economía e Industria, a través do Igape, poden solicitalo ata o próximo día 16 de setembro.
http://www.igape.es/programa-re-acciona-2.html

Convocadas para o ano 2013 as axudas para a promoción do emprego autónomo, destinadas tamén aos autónomos que forman parte dunha comunidade de bens ou sociedade civil, sempre que formalizasen a sua alta na seguridade social entre o día 11 de setembro de 2012 e o día 30 de setembro de 2013. O prazo xeral de presentación de solicitudes finaliza o día 30 de setembro de 2013.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130822/AnuncioCA05-190813-0001_gl.html

Convocadas para o ano 2013 as axudas a sociedades limitadas de nova creación, que teñan o seu domicilio social, fiscal e o seu centro de traballo nun concello de Galicia. As cuantías máximas destas axudas se incrementan nun 25%, cando a empresa ten o seu domicilio social e centro de traballo nun concello de Lugo e Ourense. O prazo xeral de presentación de solicitudes finaliza o día 30 de setembro de 2013.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130822/AnuncioCA05-190813-0002_gl.html

Convocadas para o ano 2013 as axudas a empresas privadas, calquera que sexa a sua forma xurídica, previamente cualificadas como ILES (iniciativas locais de emprego). As cuantías máximas destas axudas se incrementan nun 25%, cando a empresa ten o seu domicilio social e centro de traballo nun concello de Lugo e Ourense. O prazo xeral de presentación de solicitudes finaliza o día 30 de setembro de 2013.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130822/AnuncioCA05-190813-0002_gl.html

O día 30 de setembro de 2013 remata o prazo para a solicitude de axudas a autónomos e profesionais para a contratación indefinida de persoas asalariadas.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130612/AnuncioCA05-070613-0001_gl.html

O día 30 de setembro remata o prazo para a solicitude de axudas a empresas para a contratación indefinida de traballadores, para a realización de determinadas contratacións temporais e para a transformación de contratos temporais en indefinidos.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130606/AnuncioCA05-310513-0001_gl.html

O día 30 de setembro remata o prazo para a solicitude de axudas a empresas para a contratación de mozos e mozas con baixa cualificación, contratados en ocupacións incluídas nos sectores estratéxicos de Galicia.
http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Axudas/Orde_20130604_TR370A_gal.pdf

O día 30 de setembro remata o prazo para a solicitude de axudas a empresas para a contratación de persoas con discapacidade.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130826/AnuncioCA05-190813-0003_gl.pdf

Curso: “Iniciativa emprendedora. Proceso de creación de empresas”. O curso, completamente gratuito, está destinado a persoas matriculadas no curso 2013/2014 nunha titulación oficial da Universidade de Vigo con prioridade para os alumnos que estean cursando un programa de Máster. O prazo para a presentación de solicitudes rematará o vindeiro día 25 de setembro.
http://transferencia.uvigo.es/transferencia_gl/outros/index.html

02/09/2013

Convocatoria de axudas para a promoción do emprego autónomo, destinadas a persoas que se den de alta na seguridade social ou mutualidade de colexio profesional entre o 11 de setembro de 2012 e o 30 de setembro de 2013, ambos inclusive.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130822/AnuncioCA05-190813-0001_gl.html

Convocatoria de axudas a iniciativas emprendedoras e de emprego.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130822/AnuncioCA05-190813-0002_gl.html

Convocatoria de axudas para promover a afiliación á Seguridade Social das mulleres cotitulares ou titulares de explotacións agrarias.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130814/AnuncioCA05-080813-0002_gl.html

Convocatoria de axudas do Igape ás empresas do sector téxtil-moda-confección para a realización de actuacións e estratexias de promoción e internacionalización en desenvolvemento do Plan Estratéxico do Téxtil, Visión 2020.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130819/AnuncioO92-300713-0001_gl.html

Convocatoria de axudas para a contratación de traballadores con discapacidade nas empresas ordinarias.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130826/AnuncioCA05-190813-0003_gl.html

Convocatoria de axudas para promover o autoemprego e a actividade emprendedora de emigrantes retornados e dos seus familiares.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130827/AnuncioG0244-200813-0001_gl.html

 
Agosto 2013

 
Xullo 2013

31/07/2012

Ayudas a autónomos y pequeñas y medianas empresas para impulsar su actividad de comercio electrónico y posicionarlos estratégicamente en el mercado online (Programa Mentoring en Comercio Electrónico).
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/30/pdfs/BOE-A-2013-8354.pdf

Hasta el día 6 de septiembre está abierto el plazo para que las empresas tecnológicas españolas interesadas en implantar su negocio en EEUU puedan participar durante un mes en el programa de inmersión en Silicon Valley (iniciativa puesta en marcha por Red.es, ICEX y Fundación Banesto).
http://www.red.es/redes/sala-de-prensa/noticia/abierto-el-plazo-de-inscripcion-para-participar-durante-un-mes-en-un-programa

29/07/2012

Se publica en el BOE la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/27/pdfs/BOE-A-2013-8187.pdf

Publicación en el BOE de las ayudas concedidas para la amortización de largometrajes, correspondientes a la convocatoria de 2013.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/26/pdfs/BOE-A-2013-8170.pdf

Convocatoria para el año 2013 de subvenciones a entidades, empresas y profesionales, relacionados con la producción y la comercialización en el sector agrario, que faciliten datos estadísticos y de precios agrarios.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/26/pdfs/BOE-A-2013-8177.pdf

Convocatoria de subvenciones a organizaciones profesionales y organizaciones de las cooperativas agrarias de ámbito estatal para el fomento de los seguros agrarios en el ejercicio 2013.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/26/pdfs/BOE-A-2013-8178.pdf

23/07/2012

Se agota el crédito presupuestario disponible para las ayudas a iniciativas emprendedoras y de empleo (I+E+E), y se publican las ayudas concedidas bajo la Orden que establece las bases que las regulan y las convoca para el año 2012.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130723/AnuncioCA05-150713-0002_gl.html

El Instituto Nacional de Administraciones Públicas convoca ocho becas de formación dirigidas a titulados universitarios que hayan obtenido el título en el curso académico 2008-2009 o posterior. La cuantía de la beca es de 1.300 euros mensuales, durante un periodo máximo de un año, prorrogable por otro año más. El plazo de presentación de solicitudes es de 15 días hábiles, contado desde el siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOE.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/23/pdfs/BOE-A-2013-8027.pdf

22/07/2012

Ayudas para el año 2013 de la Agencia Gallega de Innovación, para inversiones innovadoras para el crecimiento empresarial en la Comunidad Autónoma de Galicia. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 22 de agosto de 2013.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130722/AnuncioG0198-120713-0001_gl.html

Programa de Apoyo al sector vitivinícola español 2014-2018.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/20/pdfs/BOE-A-2013-7955.pdf

19/07/2012

El INJUVE convoca el Certamen Nacional de Jóvenes Emprendedores (menores de 35 años). Se apoyarán 10 proyectos (5 de empresas no constituidas y 5 de empresas constituidas), con 25.000 euros cada uno. Se seleccionarán entre proyectos de las siguientes modalidades: turismo, ocio y tiempo libre; socio sanitario; educación y formación, TIC´S (telecomunicaciones, software, producción de videojuegos) y agricultura y medio rural. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 8 de agosto de 2013.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/19/pdfs/BOE-A-2013-7948.pdf

18/07/2012

El plazo para la presentación de proyectos a la IV Edición de Vindeira Capital Network (VCN) finaliza el 6 de septiembre de 2013. Su objetivo es proporcionar a los emprendedores un red sólida de inversores privados y business angels.
http://www.vindeira.org/capitalnetwork/

Abierto el plazo para solicitar plazas de interinidades y sustituciones para impartir docencia en la Escuela Superior de Arte Dramática de Galicia. Tendrán preferencia los que posean alguna de las siguientes titulaciones: licenciatura en pedagogía, licenciatura en psicopedagogía, diplomatura en magisterio y diplomatura en educación social. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 28 de julio de 2013.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130718/AnuncioG0164-110713-0002_gl.html

Abierto el plazo para solicitar plazas de interinidades y sustituciones en el cuerpo de profesores de escuelas oficiales de idioma, en las especialidades de chino y japonés. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 28 de julio de 2013.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130718/AnuncioG0164-110713-0001_gl.html

Se convocan pruebas selectivas para cubrir 4 plazas del Cuerpo de Traductores e Intérpretes, por el sistema de oposición. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 4 de agosto de 2013.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/15/pdfs/BOE-A-2013-7755.pdf

Se convocan dos procesos selectivos para ingreso en el Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad, uno para cubrir 23 plazas por el sistema general de acceso libre, y otro para cubrir 5 plazas por el sistema de promoción interna. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 4 de agosto de 2013.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/15/pdfs/BOE-A-2013-7758.pdf

Informe evaluación trabas administrativas en la creación empresas (2012).
http://www.aeval.es/comun/pdf/evaluaciones/E31-Trabas-RE.pdf

15/07/2012

Se convocan becas de colaboración de estudiantes en departamentos universitarios para el curso académico 2013-2014.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/13/pdfs/BOE-A-2013-7736.pdf

Abierto el plazo hasta el 30 de septiembre para la solicitud de ayudas a empresas cualificadas como Iniciativas de empleo de base tecnológica (Iebt´s).
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130606/AnuncioCA05-310513-0002_gl.html

El día 19 de julio de 213 finaliza el plazo para la solicitud de ayudas destinadas a fomentar el empleo en cooperativas y sociedades laborales.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130619/AnuncioCA05-140613-0001_gl.html

El día 21 de julio de 2013 finaliza el plazo para la solicitud de ayudas del Programa Emega (ayudas para la creación, mejora o reactivación de empresas formadas por mujeres).
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130621/AnuncioG0244-190613-0010_es.pdf

El día 21 de julio de 213 finaliza el plazo para la solicitud de ayudas por empresas inscritas en el Registro Gallego de Comercio (o que se inscriban) para la incorporación de las tecnologías de la información y del fomento del comercio electrónico.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130621/AnuncioCA04-120613-0002_gl.html

"Nace el mayor mercado virtual de España para impulsar el emprendimiento".
http://cincodias.com/cincodias/2013/07/03/tecnologia/1372878040_665078.html

09/07/2012

Se convocan las ayudas a empresas que desarrollen su actividad en el sector turístico para la realización de proyectos y actuaciones dentro del Programa Emprendetur I+D+i. Las ayudas tendrán la forma de préstamos reembolsables. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 9 de agosto de 2013.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/09/pdfs/BOE-A-2013-7507.pdf

Se convocan las ayudas a empresas que desarrollen su actividad en el sector turístico para proyectos y actuaciones dentro del programa Emprendetur Jóvenes Emprendedores. Las ayudas tendrán la forma de préstamos reembolsables. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 9 de agosto de 2013.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/09/pdfs/BOE-A-2013-7508.pdf

04/07/2012

Concurso para emprendedores “Atrévete a dar el primer paso MBT”. El premio será de 20.000 euros. El plazo para registrarse y poder participar finaliza el día 15 de septiembre.
http://atreveteadarelprimerpasombt.com/bases

Convocatoria de ayudas a la constitución y funcionamiento de las agrupaciones de productores de plantas vivas y productos de la floricultura. El plazo de solicitud finaliza el día 30 de noviembre de 2013.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130704/AnuncioG0165-270613-0005_gl.html

Convocatoria de ayudas a festivales, ferias, muestras, ciclos y certámenes de artes escénicas y musicales de carácter aficcionado.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130704/AnuncioG1097-260613-0001_gl.pdf

Se establecen las bases que regulan la concesión de becas de formación práctica para diplomados universitarios y titulados superiores en materia de pesca marítima y de economía financiera de la Secretaría General de Pesca, o para quién esté en condiciones de obtener uno de estos títulos. El plazo de presentación de solicitudes será el que establezca la correspondiente convocatoria.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/04/pdfs/BOE-A-2013-7299.pdf

Se establecen las bases reguladoras y se convoca beca de formación práctica en materia de seguros agrarios para titulados universitarios, para el ejercicio 2013.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/04/pdfs/BOE-A-2013-7300.pdf

03/07/2012

Ayudas del Igape a la internacionalización de las empresas gallegas. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 2 de agosto de 2013 (o en su caso, el 2 de septiembre de 2013).
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130702/AnuncioO92-210613-0001_gl.pdf

Convocatoria de 20 bolsas para prácticas en el extranjero (bolsas de formación en promoción exterior), destinadas a titulados universitarios menores de 30 años, con conocimientos de idiomas extranjeros y de comercio exterior. Las bolsas son de 9.960 euros brutos anuales, pudiendo ascender hasta 33.350 euros brutos anuales según el país y ciudad de destinos. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 19 de julio de 2013.
http://www.igape.es/bolsas-de-promocion-exterior-2_gl.html

"Cómo adaptar una base de datos de carácter personal a la ley de protección de datos (LOPD)".
http://www.emprendedores.es/gestion/noticias/como-adaptar-una-base-de-datos-de-caracter-personal-a-la-ley-de-proteccion-de-datos-lopd

02/07/2012

Las empresas y emprendedores que necesiten financiar mediante préstamos proyectos de inversión y necesidades de liquidez, pueden solicitar financiación con cargo a la "Línea ICO 2013 empresas y emprendedores". Esta línea estará abierta hasta el día 16 de diciembre de 2013, o antes, si se agotan los fondos.
http://www.ico.es/webcomercial/portal/destino/empresasyemprendedores

Beneficios en la cotización a la seguridad social para trabajadores autónomos.
http://www.seg-social.es/prdi00//groups/public/documents/binario/142496.pdf

Los menores de 30 años, podrán compatibilizar durante un tiempo máximo de 270 días, la percepción de la prestación por desempleo con el inicio de una actividad por cuenta propia.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/23/pdfs/BOE-A-2013-2030.pdf , Artículo 3

Los menores de 30 años que aporten capital a una sociedad mercantil de nueva constitución o constituida en los 12 meses anteriores, tienen la posibilidad de capitalizar la prestación por desempleo.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/23/pdfs/BOE-A-2013-2030.pdf , Artículo 4

Los menores de 30 años que capitalicen la prestación por desempleo, pueden destinar la misma a gastos de constitución y funcionamiento de una entidad, así como al pago de tasas y precio de servicios de asesoramiento, formación e información relacionados con la actividad a emprender.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/23/pdfs/BOE-A-2013-2030.pdf , Artículo 4

El tipo impositivo del Impuesto de Sociedades para sociedades que se constituyan a partir del 1 de enero de 2013, se reduce durante los 2 primeros ejercicios en los que la base imponible sea positiva.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/23/pdfs/BOE-A-2013-2030.pdf Disposición adicional decimonovena

"Beneficios en la cotización a la seguridad social".
http://www.seg-social.es/Internet_1/Empresarios/CotizacionRecaudaci10441/BenfCot2k10/index.htm

 
Xuño 2013

28/06/2013

Red Emprende XL, primera red social para emprendedores en España. Se trata de una herramienta que pondrá en contacto a los jóvenes de 16 a 35 años con ideas para emprender con inversores en nuevos proyectos.
http://www.emprendexl.es/

Ayudas a empresas de entre 30 y 250 trabajadores, que por primera vez elaboren e implanten planes de igualdad para el fomento de la igualdad efectiva de hombres y mujeres.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/28/pdfs/BOE-A-2013-7059.pdf

Se convocan para el año 2013, las ayudas para la creación de redes de Business Angels, inversores privados que aportan recursos financieros a proyectos innovadores de pequeñas y medianas empresas, además de su experiencia profesional, el acceso a sus redes de relaciones, su conocimiento y contactos. Galicia se considera región prioritaria a estos efectos, junto con Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 28 de julio de 2013.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/28/pdfs/BOE-A-2013-7052.pdf

Se convocan para el año 2013, las ayudas para el funcionamiento de redes de Business Angels, inversores privados que aportan recursos financieros a proyectos innovadores de pequeñas y medianas empresas, además de su experiencia profesional, el acceso a sus redes de relaciones, su conocimiento y contacto, considerando a Galicia como región prioritaria. Galicia se considera región prioritaria a estos efectos, junto con Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 28 de julio de 2013.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/28/pdfs/BOE-A-2013-7053.pdf

"¿Por qué están dando calabazas los inversores privados?".
http://emprendedores.blogs.emprendedores.es/2013/04/16/por-que-te-estan-dando-calabazas-los-inversores-privados/

27/06/2013

El Real Decreto-ley de medidas de apoyo al emprendedor, en vigor desde el 24 de febrero de 2013, introduce una serie de incentivos para las empresas de nueva creación en el Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto sobre Sociedades, que se traducen en una reducción de la carga impositiva para los primeros años de ejercicio de la actividades.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/23/pdfs/BOE-A-2013-2030.pdf

"Distintas formas de administrar la sociedad".
http://www.crear-empresas.com/dudas/administracion.htm

"Responsabilidad de los administradores en las sociedades mercantiles".
http://www.crear-empresas.com/dudas/responsabilidad.htm

"Incubaeco Barcelona 2013" es un programa intensivo para emprendedores en sectores relacionados con el medio ambiente. Tendrá lugar en Barcelona del 1 al 5 de julio de 2013. El plazo de inscripción finaliza el 27 de junio a las 14.00h.
http://incubaeco.org/primavera-ecoemprendedores-2013/barcelona/

25/06/2013

Relación de beneficiarios de las ayudas concedidas por el Instituto Energético de Galicia a proyectos de energías renovables.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130625/AnuncioO3G1-170613-0001_gl.html

Relación de beneficiarios de las ayudas concedidas por el Igape durante el primer trimestre del 2013, destinadas a incrementar la capacidad innovadora de las pequeñas y medianas empresas (Programa Innoempresa).
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130625/AnuncioO92-140613-0001_gl.html

21/06/2013

Se convocan para el año 2013 las ayudas del Programa Emega, destinadas a la creación, mejora o reactivación de pequeñas empresas formadas por mujeres. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 21 de julio de 2013.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130621/AnuncioG0244-190613-0010_gl.html

Ayudas al comercio de proximidad (empresas inscritas en el Registro Gallego de Comercio o que se inscriban) para la incorporación de las tecnologías de la información (TIC) y del fomento del comercio electrónico. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 21 de julio de 2013.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130621/AnuncioCA04-120613-0002_gl.html

Ayudas para la mejora de las explotaciones agrarias, para la incorporación de jóvenes a la actividad agraria y para fomentar la utilización de instalaciones y equipos en común para la mejora de los procesos productivos en régimen asociativo.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130621/AnuncioG0165-140613-0004_gl.pdf

Ayudas a empresas de inserción laboral.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130620/AnuncioCA05-130613-0004_gl.html

19/06/2013

Ayudas para el año 2013, destinadas a fomentar el empleo en cooperativas y sociedades laborales, y para promoción del cooperativismo. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 19 de julio de 2013.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130619/AnuncioCA05-140613-0001_gl.html

Ayudas para el año 2013, destinadas a productores que participen en programas de producción y mejora de productos agroalimentarios gallegos con calidad diferenciada. La ayuda puede llegar al 100% de los gastos subvencionables realizados, con el límite del 3.000 euros anuales por explotación, durante un máximo de 5 años.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130619/AnuncioG0165-130613-0003_gl.html

"Nuuuki.com", plataforma online especializada en la búsqueda de financiación colectiva, destinada a emprendedores sin recursos que quieren lanzar sus proyectos. El emprendedor se queda como mínimo el 51% de las participaciones y el resto se pone a disposición de los inversores que pueden adquirir participaciones a partir de tan sólo 40 euros y recibiendo a cambio un porcentaje sobre la participación de los beneficios de la empresa emprendedora.
http://www.nuuuki.com/

"Domicilio virtual de empresas en Tecnópole". Permite a empresas que no necesiten un espacio físico o que no tengan recursos para alquilar una oficina convencional, disponer de un domicilio comercial permanente.
http://www.tecnopole.es/?q=es/domiciliacion-virtual

Convocatoria de 20 bolsas de formación en promoción exterior, destinadas entre otros, a titulados universitarios en administración e dirección de empresas, ciencias do transporte e loxística, ciencias económicas e empresariais, ciencias empresariais, ciencias políticas, comercio, comercio exterior, dereito, dirección e creación de empresa, dirección de empresas-BBA, dirección financeira e contabilidade, economía, enxeñaría, estatística e empresa, marketing e dirección comercial, marketing e investigación de mercados, relacións internacionais, nacidos a partir del 1 de enero de 1983.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130619/AnuncioO92-110613-0001_gl.html

18/06/2013

Se convocan tres becas individuales para la formación y colaboración en la realización de trabajos y estudios de carácter documental. Cada una tendrá una duración de doce meses y su dotación será de 1.100 euros brutos mensuales en los ejercicios 2013, 2014 y 2015. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 3 de julio de 2013.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/18/pdfs/BOE-A-2013-6641.pdf

Las 8 claves para una tienda online con éxito.
http://www.laboris.net/static/prensa20130314-dawanda-claves-tienda-online-exito.aspx

Decálogo para reorientar tu carrera profesional en 2013.
http://www.laboris.net/static/prensa20130305-viadeo-decalogo-reorientar-carrera-profesional.aspx

17/06/2013

Se convocan para el año 2013, dos líneas de ayudas del Igape destinadas a mejorar la capacidad tecnológica e innovadora de las pequeñas y medianas empresas (pymes), apoyando la adquisición de equipo tecnológico. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 17 de julio de 2013.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130617/AnuncioO92-070613-0001_gl.html

Se publica la relación de pequeñas y medianas empresas beneficiarias de las ayudas concedidas para financiar actuaciones de prevención, protección, mejora y conocimiento ambiental.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130617/AnuncioCA02-070613-0005_gl.html

Corrección de errores de la Resolución de 30 de mayo de 2013, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se convoca, para el año 2013, la concesión de subvenciones para el fomento de las solicitudes de patentes y modelos de utilidad españoles y en el exterior.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/15/pdfs/BOE-A-2013-6540.pdf

Se convocan para el año 2013, las ayudas a empresas titulares de salas de exhibición cinematográfica, para la minoración de intereses de los préstamos destinados a financiar inversiones en digitalización de salas de exhibición cinematográfica.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/17/pdfs/BOE-A-2013-6567.pdf

14/06/2013

Segunda edición del iWeekend Galicia "Innova y crea". Se trata de un evento que reúne a emprendedores y profesionales de diferentes perfiles durante un fin de semana para presentar ideas y llevar estas ideas a la realidad de forma colaborativa desarrollando un business plan, un prototipo y una presentación. Se celebrará los días 21 y 22 de junio en A Coruña. El plazo de inscripción finaliza el día 19 de junio.
http://iweekend.org/es/

"¿Es viable mi idea de negocio?".
http://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/es-viable-mi-idea-de-negocio

"Arrancar con un plan: analiza la viabilidad de tu idea".
http://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/idea-viable

"Cómo lanzar tu startup".
http://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/claves-para-lanzar-una-startup

13/06/2013

Ayudas, para el año 2013, a empresas que realicen publicaciones periódicas escritas íntegramente en gallego. O prazo de presentación de solicitudes finaliza el día 13 de julio de 2013.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130613/AnuncioG0244-100613-0002_gl.html

Ayudas del Igape, para la contratación de gestores de internacionalización (profesionales especialistas en internacionalización empresarial). Se subvenciona el 70% del salario bruto anual de la contratación por cuenta ajena, durante el primer año de vigencia del contrato laboral, si el solicitante es una empresa.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130613/AnuncioO92-050613-0001_gl.html

Programa de microcréditos del Igape para emprendedores, autónomos y microempresas, avalados por sociedades de garantía recíproca. El importe máximo del microcrédito es de 25.000 euros y puede conseguir el 100% de la inversión. Las solicitudes se presentan ante las sociedades de garantía recíproca (Sogarpo en Ourense y Pontevedra) hasta el 31 de diciembre de 2013.
http://app.igape.es/.axudas/ficha.asp?cod=IGAP238

Ayudas del Igape a proyectos de creación de empresas (pequeñas y medianas) o de realización de inversiones en empresas (pequeñas y medianas), siempre que el coste subvencionable sea superior a 35.000 euros. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 30 de octubre de 2013, o antes, si se agota el crédito presupuestario.
http://app.igape.es/.axudas/ficha.asp?cod=IGAP237

12/06/2013

Ayudas a personas trabajadoras autónomas y a profesionales por la contratación indefinida de hasta tres personas trabajadoras en los tres primeros años de actividad, siempre que la contrataciones se formalicen entre el día 1 de octubre de 2012 y el 30 de septiembre de 2013, y además la titulación académica de la persona contratada corresponda con la categoría profesional por la que se contrata. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el último día del mes siguiente a la fecha en que se inicia la relación laboral indefinida, con la fecha límite del 30 de septiembre de 2013.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130612/AnuncioCA05-070613-0001_gl.html

Subvenciones para festivales artísticos de carácter profesional celebrados en Galicia. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 12 de julio de 2013.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130612/AnuncioG1097-050613-0001_gl.html

11/06/2013

Apoyo al emprendimiento cultural, mediante un espacio de coworking en el que los profesionales de las industrias culturales puedan desarrollar sus proyectos empresariales.
http://www.agadic.info/informacion/34/Coworking

Curso para la capacitación de aplicadores/manipuladores de productos biocidas. Nivel básico. Tendrá lugar en Xinzo de Limia, del 25 al 28 de junio de 2013, en horario de 16.00 a 21.15 horas. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 18 de junio de 2013.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130611/AnuncioC3K1-030613-0004_gl.html

Galicia y otras comunidades ponen en marcha un programa de cursos de idiomas en el extranjero para 2013, dirigido a jóvenes con edades entre 14 y 30 años. Los cursos tendrán lugar en más de 100 prestigiosas escuelas, situadas en distintos países.
http://www.xunta.es/notas-de-prensa/-/nova/4540/galicia-outras-comunidades-ponen-marcha-programa-para-que-mocidade-aprenda-idiomas

Convocatoria del certamen "Xuventude crea" en las especialidades de teatro, artes plásticas, música, relato breve, poesía, videocreación, banda diseñada, graffiti, carteles, moda y diseño de joyas, que premiará a jóvenes por su habilidad artística. En cada especialidad habrá tres premios: uno de 3.000 euros, otro de 1.500 euros y el último de 1.000 euros. El plazo finaliza el 31 de julio de 2013.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130607/AnuncioCA05-030613-0002_gl.html

FUNDACIÓN MAPFRE realiza una convocatoria extraordinaria de 300 becas destinadas a personas desempleadas en España que deseen incorporarse a los cursos e-learning de especialización en Seguros, Gerencia de Riesgos, Prevención y Medio Ambiente en la promoción de octubre 2013.
http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/te-interesa/becas-ayudas/becas-desempleados/becas-2013-desempleados-espana.jsp

10/06/2013

Ayudas para el año 2013 a pequeñas y medianas empresas gallegas para implantar la responsabilidad social empresarial (RSE). Se subvenciona la formación de personal de las empresas que elaboren su informe de RSE, o memoria de sustentabilidad, a través del programa informático Xunta PRO-RSE.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130610/AnuncioCA05-050613-0002_gl.html

Ayudas para el año 2013 a pequeñas y medianas empresas gallegas para el fomento de la igualdad laboral a través de la implantación de planes de igualdad, de la eliminación de la infrarrepresentación femenina o de la garantía de la conciliación de la vida familiar y laboral.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130610/AnuncioCA05-050613-0002_gl.html

Ayudas para la mejora del sector acuícola en Galicia mediante la financiación de inversiones productivas en acuicultura y de medidas hidroambientales. El plazo de presentación de solicitudes para el año 2013 finaliza el día 10 de julio de 2013.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130610/AnuncioG0165-030613-0015_gl.html

Aprobado el Plan Integral de Apoyo al Comercio Minorista 2013, que dispone de un fondo de casi 30 millones de euros para financiar proyectos comerciales.
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Resumenes/2013/070613-consejo.htm

"Quiero abrir una franquicia, ¿cuáles son los pasos iniciales?"
http://www.1000ideasdenegocios.com/2013/05/pasos-iniciales-para-abrir-una-franquicia.html

"50 ideas de negocios relacionadas con niños"
http://www.1000ideasdenegocios.com/2010/07/ideas-de-negocio-con-ninos.html#.UF_Ap41y7CY

07/06/2013

06/06/2013

Ayudas a empresas que realicen contrataciones indefinidas de trabajadores entre el día 1 de octubre de 2012 y el 30 de septiembre de 2013. La cuantía de las ayudas varía entre los 5.400 euros y 8.500 euros si la contratación es a tiempo completo, y se prorratea si es a tiempo parcial. El plazo para solicitar esta ayuda varía en función de la fecha en que se inicie la relación laboral.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130606/AnuncioCA05-310513-0001_gl.html

Ayudas a empresas para la transformación de contratos temporales en indefinidos entre el día 1 de octubre de 2012 y el 30 de septiembre de 2013. La ayuda será de 2.000 euros, o la parte proporcional si la jornada de trabajo es a tiempo parcial. El plazo de solicitud de esta ayuda varía en función de la fecha en que se produzca la transformación del contrato temporal en indefinido.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130606/AnuncioCA05-310513-0001_gl.html

Ayudas a empresas que realicen determinadas contrataciones temporales. La cuantía de la ayuda varía en función de la modalidad de contratación temporal y en función de la jornada de trabajo.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130606/AnuncioCA05-310513-0001_gl.html

Ayudas a empresas cualificadas como Iniciativas de Base Tecnológica (IEBT´s). El plazo general de presentación de solicitudes finaliza el 30 de septiembre de 2013.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130606/AnuncioCA05-310513-0002_gl.html

Ayudas del Igape a pequeñas y medianas empresas para proyectos de innovación (Programa Innoempresa). El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 6 de julio de 2013.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130606/AnuncioO92-210513-0002_gl.htmll

Ayudas a empresas editoras para apoyar el libro gallego, en lo que se refiere a la traducción a otras lenguas de obras publicadas originariamente en gallego y a la traducción al gallego de obras publicadas originariamente en otras lenguas. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 6 de julio de 2013.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130606/AnuncioG0164-300513-0001_gl.html

Convocatoria del proceso de acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación (9.370 plazas correspondientes a 178 unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/06/pdfs/BOE-A-2013-6040.pdf

Convocatoria de bolsas de formación de tecnólogos y personal de apoyo a la investigación, bolsas prácticas para los recién titulados en especialidades agrarias, forestales, veterinaria, tecnología de los alimentos y biología y bolsas de prácticas para alumnos y recién titulados de formación profesional de la familia agraria.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130606/AnuncioG0165-310513-0001_gl.html

04/06/2013

Se convocan para el año 2013, las ayudas para el programa mixto de formación y contratación (Programa Forcon), dirigido a jóvenes con baja cualificación que sean contratados en ocupaciones incluidas en los sectores estratégicos de Galicia (los relacionados con la economía verde, con la economía de la salud y con la economía del conocimiento TIC).
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130604/AnuncioCA05-290513-0001_gl.pdf

Se convocan para el año 2013, las ayudas a titulares de explotaciones agrarias que demanden servicios de asesoramiento en entidades inscritas en el RESAXEGA (Registro de Entidades con Servicios de Asesoramiento o Gestión de Galicia). El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 4 de julio de 2013.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130604/AnuncioG0165-280513-0003_gl.html

Se publican en el DOG la relación de entidades beneficiarias de las ayudas (convocadas en el año 2012) concedidas para promover la afiliación a la seguridad social de personas cotitulares o titulares de explotaciones agrarias
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130604/AnuncioCA05-270513-0013_gl.html

Se publican en el DOG la relación de entidades beneficiarias de las ayudas (convocadas en el año 2012) concedidas por la contratación indefinida inicial de trabajadores (Programa CONII).
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130604/AnuncioCA05-270513-0012_gl.html

Se publican en el DOG la relación de entidades beneficiarias de las ayudas (convocadas en el año 2012) concedidas a la formación y contratación (Programa Forcon).
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130604/AnuncioCA05-270513-0011_gl.html

Se publican en el DOG la relación de entidades beneficiarias de las ayudas (convocadas en el año 2012) concedidas a empresas de inserción laboral
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130604/AnuncioCA05-270513-0009_gl.html

Se publican en el DOG la relación de entidades beneficiaria de las ayudas (convocadas en el año 2012) a empresas cualificadas como iniciativas locales de empleo (ILES).
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130604/AnuncioCA05-270513-0008_gl.pdf

03/06/2013

Se abre el plazo para la convocatoria de 2013 del Programa de Jóvenes Profesionales, dirigido a jóvenes menores de 32 años altamente cualificados para ocupar puestos de trabajo en el sistema de Naciones Unidas. Los requisitos para poder presentar las solicitudes son tener un título universitario de grado y un excelente nivel de inglés y/o francés.
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Actualidad/Paginas/Articulos/20130603_ACTUALIDAD1.aspx

Se convoca proceso selectivo para cubrir 15 plazas del Cuerpo «Carrera Diplomática» por el sistema general de acceso libre.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/31/pdfs/BOE-A-2013-5729.pdf

Nuevo catálogo integral de financiación ICO destinado a apoyar la internacionalización de las empresas españolas. Recoge tres tipos de instrumentos: créditos a la exportación, financiación para fomentar las inversiones internacionales y garantías internacionales para apoyar a las empresas que se presenten a licitaciones o adjudicaciones internacionales.
http://www.ico.es/web/contenidos/home/contenidos/12452/index.html

 
Maio 2013

31/05/2013

Se convocan 34 becas de formación para la formación de personal investigador por el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial “Esteban Terradas” (organismo público de investigación adscrito al Ministerio de Defensa). Los beneficiarios deberán haber obtenido el título de Graduado, Licenciado, Ingeniero, Ingeniero Técnico o equivalente, con posterioridad al 30 de julio de 2009. El plazo de presentación finaliza el día 20 de junio de 2013.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/31/pdfs/BOE-A-2013-5737.pdf

30/05/2013

Ayudas del Igape a proyectos de creación de empresas promovidas por nuevos emprendedores. Los proyectos deberán tener un coste subvencionable superior a 35.000 euros. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 30 de octubre de 2013, o antes, si se agota el crédito presupuestario.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130530/AnuncioO92-210513-0001_gl.html

"Cómo financiar una inversión menor de 100.000 euros".
http://www.infoautonomos.com/hazte-autonomo/financiacion-autonomos/como-puede-un-autonomo-financiar-una-inversion-menor-de-100/

"Cómo financiar una inversión mayor de 100.000 euros".
http://www.infoautonomos.com/hazte-autonomo/financiacion-autonomos/como-financiar-una-inversion-mayor-de-100000/

"Principales plataformas de crowdfunding (vía de financiación alternativa) en España"
http://www.universocrowdfunding.com/principales-plataformas-crowdfunding/

29/05/2013

Ayudas para el fomento de las solicitudes de patentes y modelos de utilidad por la Oficina Española de Patentes y Marcas.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/29/pdfs/BOE-A-2013-5656.pdf

Ayudas económicas, a empresas que realicen publicaciones periódicas escritas íntegramente en gallego.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130529/AnuncioG0244-270513-0007_gl.html

Ayudas a empresas privadas y profesionales autónomos dedicados a la gestión cultural, que lleven a cabo proyectos de puesta en valor, promoción, difusión y protección de bienes declarados patrimonio cultural español, siempre que los proyectos afecten al menos a dos Comunidades Autónomas.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/29/pdfs/BOE-A-2013-5647.pdf

27/05/2013

El Consejo de Ministros aprueba el Anteproyecto de la Ley de Apoyo a los Emprendedores. Las líneas estratégicas de actuación de la futura ley son favorecer la cultura y la iniciativa emprendedora y facilitar la creación de empresas; establecer apoyos fiscales, de Seguridad Social y de financiación a los emprendedores; fomentar el crecimiento empresarial y la contratación laboral, así como la internacionalización de las empresas españolas.
http://www.mpr.gob.es/NR/rdonlyres/CBC7ACFE-98C0-44D2-BA71-8EFBA343CB63/0/refc20130524e_2.pdf

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto Emprende en 3 - Administraciones, sistema de tramitación telemática para la constitución y puesta en marcha de una actividad empresarial, que permite realizar los trámites necesarios con las tres administraciones simultáneamente.
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Enlaces/240513EnlaceEmprende3.htm

23/05/2013

"Las obligaciones del administrador único en una Sociedad Limitada".
http://www.emprendedores.es/crear_una_empresa/administrador_unico

Relación de beneficiarios de ayudas concedidas por el Igape durante el cuarto trimestre del año 2012.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130523/AnuncioO92-140513-0002_gl.html

Avales concedidos por el Igape en el cuarto trimestre del año 2012 y en el primer trimestre del año 2013.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130523/AnuncioO92-140513-0001_gl.html

"Cuatro herramientas online que te ayudarán a iniciar tu andadura como autónomo".
http://blog.sage.es/innovacion-tecnologia/cuatro-herramientas-online-que-te-ayudaran-a-iniciar-tu-andadura-como-autonomo/

22/05/2013

Convocatoria de axudas para a instalación de EBTs da Universidade de Vigo en espazos de CITEXVI. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto durante todo el año 2013.
http://transferencia.uvigo.es/transferencia_gl/outros/premios/

Se convocan 98 bolsas de nueva adjudicación destinadas, entre otros, a alumnos de la Universidad de Vigo que participen en programas de intercambio con países extracomunitarios , excepto el programa Erasmus. La cuantía de la bolsa es de 1.000 euros por alumno. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 29 de junio de 2013.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130522/AnuncioG0164-140513-0002_gl.html

"Cinco industrias que esperan con los brazos abiertos a los emprendedores": yoga, salud, energías renovables, bioconstrucción y reparaciones se encuentran entre las mejores opciones para poner en marcha una startup.
http://www.baquia.com/blogs/startups/posts/2013-05-09-cicno-industrias-que-esperan-con-los-brazos-abiertos-a-los-emprendedores

El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), ha convocado la tercera edición de los premios Innovadores Menores de 35 España. Se premian a los diez jóvenes españoles de menos de 35 años con innovadores proyectos de investigación de alto nivel que posean un gran potencial de desarrollo en las próximas décadas.
http://www.technologyreview.es/tr35spain/

21/05/2013

"Día do emprendedor 2013". Tendrá lugar el próximo 28 de mayo en Santiago de Compostela. Su objetivo es acercar a emprendedores y nuevos empresarios las habilidades y los recursos existentes para apoyar la puesta en marcha de nuevas empresas y conseguir su consolidación o su internacionalización.
http://www.diaemprendedor.com/gl/programa.html

Startup PIRATES, programa formativo acelerador de potenciales emprendedores sociales. Tendrá lugar en Vigo del 25 de mayo al 1 de junio de 2013.
http://vigo.startuppirates.org/about-us/startup-pirates-spirit/

Ayudas para la participación de películas españolas en festivales durante el año 2013.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/21/pdfs/BOE-A-2013-5334.pdf

Próximo curso: Orientación Profesional "EMPREGATE", destinado a estudiantes del último año de carrera y a recién titulados. Tendrá lugar en el Campus de Ourense del 12 al 21 de junio.
http://bubela.uvigo.es/curso/EMPLEATE_OU

20/05/2013

Convocatoria del proceso de acreditación de competencias profesionales, adquiridas a través de la experiencia laboral o vías no formales de formación, en determinadas unidades de competencia del Catálogo nacional de cualificaciones profesionales, de distintas familias profesionales. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 9 de junio de 2013.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130520/AnuncioG0164-150513-0002_gl.html

Próximos cursos para la capacitación de aplicadores/manipuladores de productos biocidas. Nivel básico. Tendrán lugar en Vilagarcía de Arousa, en Caldas de Reis e en Monforte de Lemos.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130520/AnuncioC3K1-130513-0003_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130520/AnuncioC3K1-020513-0010_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130520/AnuncioC3K1-130513-0002_gl.html

16/05/2013

Se aprueba la línea de avales del Igape, para facilitar a las empresas gallegas el acceso a financiación destinada a actividades de exportación (Programa Re-Export 2013). El total de operaciones avaladas por el Igape para cada beneficiaria será como mínimo 80.000 euros y como máximo 250.000 euros. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 31 de diciembre de 2013, o antes si se agotan los fondos.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130516/AnuncioO92-130513-0001_gl.pdf

Se publican las ayudas concedidas en el año 2012 para la creación y mejora de microempresas de aprovechamientos forestales.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130516/AnuncioG0165-070513-0006_gl.html

"Yo soy empleo" es una iniciativa de BBVA que ofrece ayudas económicas directas a empresas para contrataciones realizadas con posterioridad al 8 de febrero de 2012. El plazo para la solicitud de la ayuda es de 30 días desde la fecha de la contratación.
http://www.bbvacontuempresa.es/yo_soy_empleo/informacion_candidatos

Se convoca procedimiento selectivo, mediante el sistema de concurso-oposición , para cubrir 350 plazas del Cuerpo de Maestros, ubicadas en centros educativos dependientes de la Comunidad de Madrid. El plazo de presentación de solicitudes, y documentación finaliza el día 3 de junio de 2013.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/05/13/BOCM-20130513-3.PDF

"Networking", el preferido por los estudiantes para encontrar empleo.
http://www.eleconomista.es/emprendedores-innova/noticias/4825786/05/13/Networking-el-preferido-por-los-estudiantes-para-encontrar-empleo.html

El ICEX oferta 235 becas para trabajar en el exterior en 2015. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 27 de mayo de 2013.
Más info

15/05/2013

Abierta la Línea ICO empresas y emprendedores 2013, destinada a autónomos y empresas que realicen inversiones productivas en España y/o necesiten cubrir necesidades de liquidez. Los préstamos con cargo a esta línea se pueden formalizar hasta el día 16 de diciembre de 2013, o antes si se agotan los fondos.
http://www.ico.es/webcomercial/portal/destino/empresasyemprendedores/colaboradoras/index.html?prod=/destino/empresasyemprendedores/colaboradoras/producto_0060

Próximos seminarios de inserción laboral: autoempleo cooperativo. Su objetivo es dar a conocer el cooperativismo como fórmula de autoempleo. Se desarrollarán entre los días 20 y 30 de mayo.
http://ugacota.coop/novas-do-coperativismo/seminarios-de-insercion-laboral-autoemprego-cooperativo/

Próximos cursos de prevención de riesgos laborales en Ourense.)
http://issga.xunta.es/portal/contido/formacion/indice.html?location=ourense

Boletín semanal de empleo público (semana del 14-05-2013 ala 20-05-2013)
http://www.060.es/060/appmanager/portal/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=boletinSemanal

14/05/2013

Wayra (la nueva aceleradora de telefónica) abre una nueva convocatoria para buscar las mejores startup digitales. Hasta el próximo 26 de Mayo, Wayra está abierta a recibir cualquier proyecto de negocio que tenga un alto componente tecnológico.
http://wayra.org/joinus-es/

Wayra lanza una convocatoria para start-ups del ámbito social. Los diez proyectos que resulten seleccionados para participar en la primera edición del programa, que podrán provenir de cualquier parte del mundo, recibirán una financiación de cerca de 48.000 euros de media y el asesoramiento y acompañamiento de "algunos de los mejores talentos empresariales de Telefónica", según ha indicado la operadora.
http://cincodias.com/cincodias/2013/05/09/emprendedores/1368111786_476053.html

Momentum Project (iniciativa dirigida a promover el emprendimiento social) selecciona a los 10 mejores emprendimientos sociales de 2013.
http://momentum-project.org/

Madrid, primera ciudad donde se podrá crear una empresa online.
http://cincodias.com/cincodias/2013/05/07/economia/1367947728_121011.html

Universia ha lanzado un concurso denominado Ideómetro: quien tiene una idea tiene un trabajo en el que busca jóvenes universitarios con ideas o proyectos de interés para la comunidad universitaria.
http://promociones.universia.es/microsites/tuponeslaideanosotrostufuturo/basesLegales/bases-legales-ideometro2013.html

13/05/2013

Segunda convocatoria, para el año 2013, del concurso público para la concesión de bolsas internacionales de la Diputación Provincial de Ourense en el marco del Programa Europeo Leonardo da Vinci.
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=109&fecha=20130513

Ayudas a agencias de viaje para la promoción y comercialización del destino Galicia a través del diseño de paquetes turísticos especializados en productos cabecera de la marca turística de Galicia. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 13 de junio de 2013.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130513/AnuncioG0256-030513-0007_gl.htm

Ayudas a entidades privadas para incentivar el turismo mediante la dotación de equipo para empresas de servicios turísticos complementarios en la Comunidad Autónoma de Galicia. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 13 de junio de 2013.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130513/AnuncioG0256-030513-0006_gl.pdf

Se convocan, para el ejercicio 2013, dos becas de formación práctica para titulados superiores en las áreas de conocimiento de ordenación del territorio y Política Agraria Común. La cuantía de estas becas será de 1.300 euros mensuales, sujeta a las retenciones legales vigentes en cada momento.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/13/pdfs/BOE-A-2013-4998.pdf

Ayudas a entidades o instituciones privadas sin ánimo de lucro, que presenten proyectos archivísticos cuyo objeto sea documentación de interés nacional o de interés al menos superior al de una Comunidad Autónoma, sobre el Patrimonio Documental Español y su proyección internacional.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/13/pdfs/BOE-A-2013-4988.pdf

Ayudas a entidades o instituciones privadas sin ánimo de lucro, que presenten proyectos de mejora de las instalaciones y equipamiento cuyo objeto sea un archivo de interés nacional o de interés al menos superior al de una Comunidad Autónoma, sobre el Patrimonio Documental Español y su proyección internacional.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/13/pdfs/BOE-A-2013-4989.pdf

10/05/2013

Ayudas, para el año 2013, para creación, ampliación y modernización de instalaciones destinadas a la transformación y/o comercialización de productos de la pesca, el marisqueo y la acuicultura. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 10 de junio de 2013
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130510/AnuncioG0165-300413-0006_gl.pdf

Ayudas, para el año 2013, para mejorar la producción y comercialización de los productos derivados de la apicultura. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 10 de junio de 2013.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130510/AnuncioG0165-060513-0002_gl.html

Ayudas (a personas físicas y a empresas) para nuevas conexiones a internet de banda larga a través de tecnología satélite bidireccional en el medio rural. La cuantía de la ayuda alcanza el 100% de la inversión subvencionable, con el límite de 150 euros.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130510/AnuncioO90-300413-0001_gl.html

Próximo 28 de mayo de 2013, en Santiago de Compostela: "Día do emprendedor de Galicia". Tiene como objetivo aportar a emprendedores y nuevos empresarios las habilidades y los recursos existentes para apoyar la puesta en marcha de nuevas empresas y conseguir su consolidación o su internacionalización.
http://www.diaemprendedor.com/

09/05/2013

Se establecen las bases que regulan la concesión de ayudas para proyectos en el campo de las TIC y la sociedad de la información, dentro del Plan de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 en el marco de la acción estratégica de economía y sociedad digital. El plazo de presentación de solicitudes se determinará en cada convocatoria.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/09/pdfs/BOE-A-2013-4838.pdf

Se está organizando el "Concurso de Emprendedores Lánzate", destinado a aquellas personas que tengan una visión de futuro encaminada al desarrollo de su propio negocio empresarial. Lánzate es un ciclo de concursos para emprendedores desarrollado en diferentes ciudades del territorio nacional que tiene como finalidad la creación de empleo y el desarrollo de empresas innovadoras, fomentando para ello el espíritu emprendedor.
http://proyectolanzate.es/index.php/ique-es-lanzate

El "DROP SHIPPING, vender sin stock", nueva fórmula de negocio.
http://www.emprendego.com/drop-shipping-vender-sin-stock/#more-5016

08/05/2013

Convocatoria de 4 bolsas de formación en la Dirección Xeral de Comercio para el año 2013, destinada a jóvenes con titulación universitaria de segundo ciclo o grado superior. Cada bolsa estará dotada con 6.300 euros brutos, distribuídos en pagos de 900 euros por mes. El plazo para la presentación de solicitudes finaliza el día 8 de junio de 2013.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130508/AnuncioCA04-300413-0002_gl.html

Ayudas, para el año 2013, a establecimientos de turismo rural, establecimientos hoteleros, apartamentos y viviendas turísticas, campamentos de turismo, agencias de viajes, cafeterías, bares, restaurantes y empresas de servicios turísticos complementarios para la certificación de la Q de Calidad Turística según las normas del Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE). El plazo para la presentación de solicitudes finaliza el día 8 de junio de 2013.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130508/AnuncioG0256-300413-0001_gl.html

Ayudas, para el año 2013, a entidades privadas para incentivar el turismo mediante la mejora de las infraestructuras de establecimientos hoteleros del grupo I, albergues turísticos, empresas de servicios turísticos complementarios y restaurantes.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130508/AnuncioG0256-300413-0002_gl.pdf

07/05/2013

Se convocan para el año 2013, ayudas a pequeñas y medianas empresas para financiar actuaciones destinadas a la prevención, protección, mejora y conocimiento ambiental. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 7 de junio de 2013.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130507/AnuncioCA02-260413-0001_gl.html

Ayudas a proyectos dinamizadores de áreas rurales de Galicia promovidos por microempresas. La inversión mínima subvencionable será de 4.000 euros (excluido el IVA). El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 7 de junio de 2013.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130507/AnuncioO90-260413-0001_gl.pdf

Convocado proceso selectivo para a elaboración de unha lista de espera na categoría de Técnico Superior Veterinario para a Universidade de Vigo. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 21 de mayo de 2013.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130507/AnuncioU500-250413-0004_gl.html

 
Abril 2013

29/04/2013

Ayudas para la creación y mejora de microempresas del sector forestal radicadas en Galicia. No son subvencionables las inversiones realizadas con anterioridad a la fecha de presentación de solicitud de la ayuda. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 29 de mayo de 2013.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130429/AnuncioG0165-230413-0001_gl.html

Ayudas a cooperativas agrarias, cooperativas de explotación comunitaria de la tierra y Sociedades Agrarias de Transformación (SAT) para fomentar la utilización de maquinaria en régimen asociativo en Galicia. No son subvencionables las inversiones realizadas con anterioridad a la fecha de presentación de solicitud de la ayuda. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 29 de mayo de 2013.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130429/AnuncioG0165-190413-0003_gl.html

Ayudas a jóvenes gallegos (entre 18 y 30 años) empadronados en Galicia, para estancias de prácticas formativas no remuneradas en empresas de cualquier estado miembro de la Unión Europea, excepto España. La cuantía de la ayuda asciende a 2.400 euros por participante, por un periodo máximo de 8 semanas. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 29 de mayo de 2013.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130429/AnuncioCA05-240413-0001_gl.html

25/04/2013

BBVA Open Talent 2013” es una start-up competition para apoyar el desarrollo de proyectos innovadores de base tecnológica. Los ganadores recibirán una ayuda de hasta 100.000 euros. El plazo de presentación finaliza el día 8 de mayo de 2013 a las 11.00 a.m.
https://www.centrodeinnovacionbbva.com/opentalent?gclid=CLjRisDg5bYCFfQZtAod2FgAcw

Ayudas a empresas vinícolas para promoción del sector vitivinícola en mercados de terceros países para el año 2013. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 15 de mayo de 2013.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130426/AnuncioG0165-240413-0006_gl.pdf

Se publican las ayudas concedidas en el año 2012 en la modalidad de subvención para el fomento de las solicitudes de patentes y modelos de utilidad españoles y en el exterior.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/26/index.php?d=100&s=3

19/04/2013

Os estudantes e titulados da Universidade de Vigo que queiran emprender, poderán optar a un dos catro espazos da preincubadora da Universidade de Vigo no campus de Ourense. Os seleccionados terán dereito a utilizar de forma gratuita, durante un máximo dun ano, un espazo de traballo, ademáis de poder participar de forma gratuita nas actividades de formación para emprendedores, organizadas pola Cámara de Comercio e Industria de Ourense e pola Confederación de Empresarios de Ourense, previa solicitude e autorización destas entidades.
http://www.vicou.uvigo.es/component/content/article/583-preincub-tecnopole-2013

Ayudas concedidas en materia de trabajo en igualdad de las mujeres de Galicia.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130419/AnuncioCA05-110413-0003_gl.html

Se convocan las pruebas de evaluación, nivel 2 y 3, en las siguientes competencias clave: comunicación en lingua castelá, comunicación en lingua extranxeira (inglés), competencia matemática, competencias en ciencia, competencia en tecnoloxía e competencia dixital. La finalidad es acceder a las acciones formativas de los nuevos certificados de profesionalidad, nivel 2 y 3. El plazo de presentación de solicitudes remata el día 3 de mayo de 2003.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130419/AnuncioCA05-110413-0007_gl.html

Se convocan subvenciones para fomentar la traducción a lenguas extranjeras de obras literarias o científicas publicadas originariamente en español o en cualquiera de las lenguas cooficiales de las comunidades autónomas. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 20 de junio de 2013.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/19/pdfs/BOE-A-2013-4161.pdf

Premio Emprendedor XXI para nuevas empresas. El plazo finaliza el 21 de abril de 2013.
http://premios2013.emprendedorxxi.es/

18/04/2013

Deducción por creación de nuevas empresas o ampliación de la actividad de empresas de reciente creación, con el límite de 4.000 euros, del 20% de las cantidades invertidas durante el ejercicio.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/18/pdfs/BOE-A-2013-4088.pdf Título VI, capítulo II, art.71

Deducción por inversión en la adquisición de acciones o participaciones sociales en entidades nuevas o de reciente creación, con el límite de 8.000 euros, del 20% de las cantidades invertidas durante el ejercicio.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/18/pdfs/BOE-A-2013-4088.pdf Título VI, capítulo II, art.71

En el Impuesto de Patrimonio, se modifican los tipos de gravamen de la escala para el cálculo de la cuota íntegra.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/18/pdfs/BOE-A-2013-4088.pdf Título VI, capítulo II, art.72

En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se establece una reducción en la base imponible en los casos de donaciones a descendientes, de dinero destinado a crear una empresa o negocio.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/18/pdfs/BOE-A-2013-4088.pdf Título VI, capítulo II, art.73

En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados, los tipos de gravamen generales se equiparan a la imposición en el IVA.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/18/pdfs/BOE-A-2013-4088.pdf Título VI, capítulo II, art.74

Publicada en el DOG la Ley 2/2013, de 27 de febrero, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2013 .
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/18/pdfs/BOE-A-2013-4088.pdf

17/04/2013

La Fundación "la Caixa" y Casa Asia convocan siete becas, dirigidas a graduados universitarios, licenciados y titulados superiores, para cursar estudios de dirección de empresas en Asia. La convocatoria finaliza el día 27 de junio de 2013.
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/asia_es.html

La Fundación Alfonso Martín Escudero convoca 50 becas para realizar trabajos de investigación en universidades o centros de investigación en el extranjero, en las siguientes áreas: agricultura y ganadería, ciencias del mar, ciencias de la salud y tecnología de los alimentos. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 30 de abril de 2013.
http://www.fundame.org/?page_id=902

15/04/2013

Subvenciones a proyectos de energías renovables para el año 2013.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130416/AnuncioO3G1-090413-0001_gl.html

Apoyo financiero a la inversión industrial en el marco de la política pública de reindustrialización y fomento de la competitividad industrial.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/16/pdfs/BOE-A-2013-4028.pdf

Oferta de pruebas libres para la obtención de los títulos de técnico y de técnico de formación profesional en la Comunidad Autónoma de Galicia. Las pruebas se realizarán en junio. El plazo de presentación de solicitudes será durante los últimos 10 días del mes de abril.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130416/AnuncioG0164-090413-0001_gl.html

Se convoca la prueba libre para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para mayores de dieciocho años en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Se aprueba la oferta de empleo público del Cuerpo de la Guardia Civil para el año 2013. Se convocan 134 plazas.

11/04/2013

Convocatoria de ayudas para el año 2013, destinadas a apoyar la participación de pequeñas y medianas empresas españolas en proyectos en el exterior de ingeniería y consultoría y contratistas de proyectos industriales y civiles mediante la financiación de parte de sus gastos de preparación, presentación y seguimiento de ofertas técnicas en concursos o licitaciones internacionales, o de los asumidos por otras empresas españolas que no sean pequeñas y medianas en proyectos con claro arrastre exportador.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/11/pdfs/BOE-A-2013-3851.pdf

Convocatoria de 25 bolsas individuales en el marco del Programa europeo “Leonardo da Vinci” del Concello de Ourense, destinadas a jóvenes, con edades entre 18 y 30 años, titulados o en condiciones de obtener la titulación en la fecha de finalización del periodo de presentación de solicitudes. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 1 de mayo de 2013.
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=83&fecha=20130411

10/04/2013

4 espacios gratuitos para emprendedores en el vivero de empresas de Tecnópole durante 6 meses prorrogable hasta 1 año, además de tener derecho durante ese tiempo a: uso gratuito de: wifi hasta 5 GB de tráfico, consumo de electricidad (uso normal) y otros servicio. También, derecho a participar de forma gratuita en actividades de formación y asesoramiento para emprendedores que organice la Cámara de Comercio e Industria de Ourense y la CEO. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 29 de abril de 2013.
http://vicou.uvigo.es/contidos/convocatorias-bolsas-resolucions/pdf/RR-28022013-Asignacion-Espazos-Incubadora-Tecnopole.pdf

09/04/2013

Ayudas para la distribución de películas de largometraje y conjuntos de cortometrajes españoles, comunitarios e iberoamericanos para el año 2013.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/09/pdfs/BOE-A-2013-3745.pdf

Curso de creación de empresas de base tecnológica. Se impartirá en Ourense y será gratuito. Aún quedan plazas.
Email de contacto: Este enderezo de correo-e está a ser protexido de programas autómatas de envío de correo non sedexado, precisas activar o JavaScript para velo

08/04/2013

Se convocan para el año 2013, ayudas a la inversión en capital para incrementar la oferta legal de contenidos digitales culturales en Internet y para promover la modernización e innovación de las industrias culturales y creativas. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 8 de mayo de 2013.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/06/pdfs/BOE-A-2013-3694.pdf

Se convocan para el año 2013, ayudas para la conservación del patrimonio cinematográfico. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 30 de abril de 2013.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/06/pdfs/BOE-A-2013-3695.pdf

Se convocan para el año 2013, ayudas para la acción y promoción cultural, destinadas a personas jurídicas sin ánimo de lucro. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 8 de mayo de 2013.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/08/pdfs/BOE-A-2013-3725.pdf

04/04/2013

XIII Concurso de Proyectos Empresariales Innovadores de la Universidad de Santiago de Compostela”, destinado a estudiantes, licenciados, investigadores, etc de cualquiera de las universidades gallegas. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 30 de abril de 2013 a las 14:00h.
http://www.uniemprende.es/xiii-edici%C3%B3n-concurso-proxectos-empresariais-innovadores-da-usc/

Seminario Gratuito de Planificación Empresarial en Santiago de Compostela, destinado a cualquier persona, vinculada con cualquiera de las 3 universidades gallegas, que tengan una idea o proyecto empresarial. La fecha de inicio será el 10 de abril de 2013.http://www.uniemprende.es/seminario-gratuito-de-planificaci%C3%B3n-empresarial-construcci%C3%B3n-e-avaliaci%C3%B3n-de-modelos-de-negocio

Se convocan procedimientos selectivos, mediante el sistema de concurso-oposición, para cubrir 222 plazas (22 para el cuerpo de inspectores de educación y 200 para el cuerpo de maestros). El plazo de presentación de solicitudes remata el día 25 de abril de 2013.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130404/AnuncioG0164-250313-0003_gl.html

02/04/2013

Concurso de ideas para cambiar el mundo, destinado a jóvenes emprendedores de América Latina, España y Portugal, de entre 14 y 24 años, que presenten un proyecto que genere un beneficio social. Los 20 equipos ganadores pasarán a formar parte de la Red Internacional Jóvenes Changemakers y recibirán un capital semilla de 400 euros. El plazo de presentación de proyectos remata el 15 de abril de 2013.
http://www.concursocambiatumundo.org/

Los trabajadores autónomos menores de 30 años y sin asalariados, que contraten por primera vez (a contar desde el 24 de febrero de 2013), desempleados de larga duración mayores de 45 años, tendrán derecho a una reducción del 100% en la cuota empresarial a la seguridad social por contingencias comunes, durante el primer año de contrato.
http://boe.es/boe/dias/2013/02/23/pdfs/BOE-A-2013-2030.pdf

Las empresas que transformen en indefinidos contratos que hayan celebrado con desempleados menores de 30 años sin experiencia laboral o con experiencia laboral inferior a 3 meses, tendrán derecho a una bonificación en la cuota empresarial a la seguridad social, durante 3 años.
http://boe.es/boe/dias/2013/02/23/pdfs/BOE-A-2013-2030.pdf

Los autónomos y empresas de hasta 9 trabajadores, que contraten de forma indefinida a desempleados menores de 30 años (incentivo para el primer contrato realizado a partir del 23 de febrero de 2013), tendrán derecho a una reducción del 100% de la cuota empresarial a la seguridad social por contingencias comunes, durante el primer año de contrato.
http://boe.es/boe/dias/2013/02/23/pdfs/BOE-A-2013-2030.pdf

Las empresas y autónomos, que concierten un contrato en prácticas con un menor de treinta años, tendrán derecho a una reducción del 50% de la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes, durante toda la vigencia del contrato.
http://boe.es/boe/dias/2013/02/23/pdfs/BOE-A-2013-2030.pdf

Las empresas, incluidos los trabajadores autónomos, que celebren contratos a tiempo parcial con vinculación formativa con jóvenes desempleados menores de treinta años tendrán derecho a una reducción de la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes, durante un máximo de 12 meses.
http://boe.es/boe/dias/2013/02/23/pdfs/BOE-A-2013-2030.pdf

Las cooperativas y sociedades laborales que incorporen trabajadores desempleados menores de 30 años como socios trabajadores o de trabajo, tendrán derecho a bonificaciones en la cuota empresarial durante 3 años.
http://boe.es/boe/dias/2013/02/23/pdfs/BOE-A-2013-2030.pdf

01/04/2013

Ata o día 29 de abril de 2013, os emprendedores de proxectos empresariales da Universidade de Vigo, poderán solicitar un dos catro espazos que a Preincubadora da Universidad de Vigo no Campus de Ourense pon a disposición dos mesmos.
http://www.vicou.uvigo.es/contidos/convocatorias-bolsas-resolucions/pdf/RR-28022013-Asignacion-Espazos-Incubadora-Tecnopole.pdf

Ayudas para la organización de festivales y certámenes cinematográficos en España durante el año 2013.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/30/pdfs/BOE-A-2013-3446.pdf

Próximos obradoiros para emprendimiento cooperativo en el medio rural.
http://www.agaca.coop/es/actividades.asp

Premio Emprendedor XXI. El premio consta de dos categorías: Emprendes, para empresas de menos de dos años, y Creces, para empresas de entre dos y siete años de vida. El plazo finaliza el día 21 de abril de 2013.
http://premios2013.emprendedorxxi.es/

 
Marzo 2013

27/03/2013

Convocadas para el año 2013 subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la edición de libros en lengua castellana o en las lenguas cooficiales de las Comunidades Autónomas.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/27/pdfs/BOE-A-2013-3354.pdf

Se convocan para el año 2013 subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a agrupaciones empresariales innovadoras con el fin de mejorar la competitividad de pequeñas y medianas empresas.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/27/pdfs/BOE-A-2013-3355.pdf

26/03/2013

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) aprueba el lanzamiento de FOND-ICO Global, primer “Fondo de Fondos” público en España, dotado con 1.200 millones de euros. Su objetivo es facilitar financiación a las pequeñas y medianas empresas españolas.
http://www.ico.es/web/contenidos/12102/index?abre=12087

La Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) ha abierto el plazo de presentación de candidaturas para economistas con experiencia especializados en finanzas o macroeconomía. La fecha límite es el 16 de abril de 2013.
http://europa.eu/epso/apply/jobs/perm/2013/economist/index_en.htm

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) convoca el Programa de Becas MAEC-AECID 2013-2014 para ciudadanos españoles y de la Unión Europea que residen en España. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 5 de abril de 2013.
http://www.aecid.es/es/noticias/2013/03-2013/2013-03-26_Becas.html

El Ministerio de Economía y Competitividad convoca un proceso selectivo para ingresar en la Escala de Científicos Titulares de los Organismos Públicos de Investigación. Los candidatos deben estar en posesión o en condiciones de obtener el título de doctor.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/23/pdfs/BOE-A-2013-3219.pdf

25/03/2013

Apróbase a oferta de emprego público para o ano 2013.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/23/pdfs/BOE-A-2013-3208.pdf

22/03/2013

Axudas, en réxime de concurrencia competitiva, a empresas produtoras inscritas no Rexistro de Empresas Cinematográficas e Audiovisuais, para a amortización de longametraxes. O prazo de presentación de solicitudes remata o día 17 de abril de 2013.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/22/pdfs/BOE-A-2013-3181.pdf

Convocatoria en réxime de concurrencia competitiva, para o curso 2013/14, de lectorados MAEC-AECID en universidades extranxeiras.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/22/pdfs/BOE-A-2013-3155.pdf

Talleres de busca de emprego en Ourense, Vigo e Pontevedra, dirixidos a estudantado e titulados da Universidade de Vigo. A data límite para a inscripción remata o 26 de marzo de 2013.
http://areaemprego.uvigo.es/index.php?Itemid=154&option=com_jobs&layout=xph_news&view=article&id=103&lang=es&limit=9

12/03/2013

Os estudantes e titulados da Universidade de Vigo que queiran emprender, poderán optar a un dos catro espazos da preincubadora da Universidade de Vigo no campus de Ourense. Os seleccionados terán dereito a utilizar de forma gratuita, durante un máximo dun ano, un espazo de traballo, ademáis de poder participar de forma gratuita nas actividades de formación para emprendedores, organizadas pola Cámara de Comercio e Industria de Ourense e pola Confederación de Empresarios de Ourense, previa solicitude e autorización destas entidades.
http://www.vicou.uvigo.es/contidos/convocatorias-bolsas-resolucions/pdf/RR-28022013-Asignacion-Espazos-Incubadora-Tecnopole.pdf

Axudas a empresas que contraten a tempo parcial con vinculación formativa a desempregados menores de trinta anos, inscritos na oficina de emprego como mínimo 12 dos 18 meses anteriores á contratación e sen experiencia laboral ou con experiencia inferior a 3 meses. A axuda consiste nunha reducción do 100% (ou 75% se é o caso) da cota empresarial a seguridade social por continxencias comúns durante un máximo de dous anos.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/23/pdfs/BOE-A-2013-2030.pdf (Artículo 9)

Axudas a empresas que contraten de forma indefinida a un desempregado menor de 30 anos. A axuda consiste nunha reducción do 100% da cota empresarial á Seguridade Social por continxencias comúns durante o primeiro ano de contrato.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/23/pdfs/BOE-A-2013-2030.pdf (Artículo 10)

Axudas a traballadores por conta propia, menores de 30 anos e sen asalariados, que contraten de forma indefinida a desempregados con idade igual ou superior a 45 anos. A axuda consiste nunha reducción do 100% da cota empresarial á Seguridade Social durante o primeiro ano de contrato.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/23/pdfs/BOE-A-2013-2030.pdf (Artículo 11)

Axudas a empresas que contraten de forma temporal a desempregados menores de 30 anos sen experiencia laboral ou con experiencia inferior a 3 meses, co fin de incentivar a adquisición dunha primeira experiencia profesional.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/23/pdfs/BOE-A-2013-2030.pdf (Artículo 12)

Axudas a empresas que realicen un contrato en prácticas a un menor de 30 años, aínda que pasaran 5 anos dende a terminación dos seus estudos. A axuda consiste nunha reducción do 50% (ou 75% se é o caso) na cuota empresarial á seguridade social, durante toda a vixencia do contrato.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/23/pdfs/BOE-A-2013-2030.pdf (Artículo 13)

Axudas a cooperativas e sociedades laborais que incorporen como socios traballadores ou de traballo a desempregados menores de 30 años. No caso das cooperativas só se aplican estas axudas cando se optou polo réxime de seguridade social de traballadores por conta allea.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/23/pdfs/BOE-A-2013-2030.pdf (Artículo 14)

11/03/2013

Bonificación na cuota á seguridade social no caso de persoas cun grao de discapacidade maior ou igual o 33% que se den de alta no Réxime de Autónomos e non teñan traballadores por conta allea, aplicable durante os 5 anos posteriores a data de efectos da alta. Esta bonificación é aplicable tamén aos socios traballadores de Cooperativas de Traballo Asociado, encuadrados no réxime de autónomos.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/23/pdfs/BOE-A-2013-2030.pdf (Artículo 1)

Os menores de 30 anos que capitalicen a prestación por desemprego poden destinar ésta a gastos de constitución e posta en marcha, e ó pago de tasas e precio de servizos de asesoramento, formación e información da actividade a emprender.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/23/pdfs/BOE-A-2013-2030.pdf (Artículo 4)

O cobro da prestación por desemprego pódese reanudar, no caso de menores de 30 años que causan alta inicial no réxime de autónomos por un período non superior a 60 meses, sempre que volvan a estar en situación legal de desemprego.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/23/pdfs/BOE-A-2013-2030.pdf (Artículo 5)

08/03/2013

Publicada a Ley de Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2013.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130228/AnuncioC3B0-270213-0001_gl.html

Axudas para os investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios e forestais do período 2007-2013.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130307/AnuncioG0165-010313-0004_gl.pdf

Axudas a organizacións profesionais e interprofesionais para programas de información e promoción de productos agrícolas no mercado interior e en terceiros países.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/04/pdfs/BOE-A-2013-2410.pdf

Axudas a estudantes universitarios para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea, durante o verán de 2013, co obxecto de coñecer a lingua dese país.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130306/AnuncioG0164-260213-0001_gl.html

Axudas destinadas ao alumnado que curse estudos universitarios, no curso académico 2012/13, nas universidades do Sistema universitario de Galicia, que por causa sobrevida ou imprevista teña dificultades económicas para continuar estudos.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130306/AnuncioG0164-260213-0002_gl.html

06/03/2013

Nuevas bonificaciones, durante 30 meses, en las cotizaciones a la seguridad social para los autónomos menores de 30 años, que se den de alta en la Seguridad Social en el Régimen de Autónomos, siempre que no hayan estado de alta en los 5 años anteriores, y no tengan trabajadores por cuenta ajena. Las cuotas mensuales bonificadas quedarán en 52 euros los 6 primeros meses, 129 euros los 6 siguientes, y 180 euros los 18 siguientes.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/23/pdfs/BOE-A-2013-2030.pdf

Nueva posibilidad, para colectivos con mayores dificultades de inserción laboral, de compatiblizar la percepción de la prestación por desempleo pendiente de percibir con el trabajo por cuenta propia.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/23/pdfs/BOE-A-2013-2030.pdf

Nueva posibilidad, para menores de 30 años, para compatibilidad durante un máximo de 270días, la percepción de la prestación por desempleo con el inicio de una actividad por cuenta propia.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/23/pdfs/BOE-A-2013-2030.pdf

Se amplía la posibilidad de capitalizar la prestación por desempleo para menores de 30 años que vayan a aportar capital a una sociedad mercantil de nueva constitución o constituida en los 12 meses anteriores a la aportación.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/23/pdfs/BOE-A-2013-2030.pdf

Se reduce el tipo de gravamen del Impuesto de Sociedades para las sociedades de nueva creación constituidas a partir del 1 de enero de 2013, durante los 2 primeros ejercicios en los que la Base Imponible sea negativa (pasa del 20% al 15% para los primeros 300.000 euros, y del 25% al 20% para el resto).
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/23/pdfs/BOE-A-2013-2030.pdf

05/03/2013

Os estudantes e titulados da Universidade de Vigo que queiran emprender, poderán optar a un dos catro espazos da preincubadora da Universidade de Vigo no campus de Ourense. Os seleccionados terán dereito a utilizar de forma gratuita, durante un máximo dun ano, un espazo de traballo, ademáis de poder participar de forma gratuita nas actividades de formación para emprendedores, organizadas pola Cámara de Comercio e Industria de Ourense e pola Confederación de Empresarios de Ourense, previa solicitude e autorización destas entidades.
http://www.vicou.uvigo.es/contidos/convocatorias-bolsas-resolucions/pdf/RR-28022013-Asignacion-Espazos-Incubadora-Tecnopole.pdf

 
Febreiro 2013

21/02/2013

Curso sobre competencias horizontais no Campus de Ourense. O período de matrícula remata o día 28 de febreiro de 2012.
http://bubela.uvigo.es/curso/CH_OURENSE

Se convocan as probas para a obtención de determinados carnés profesionais e habilitacións profesionais no ano 2013. O prazo de presentación de solicitudes será desde o día 25 de febreiro ao día 8 de marzo de 2013, ambos os dous incluídos.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130218/AnuncioG0164-080213-0002_gl.html

14/02/2013

Próximo Obradoiro de Emprendemento no Campus de Ourense, que ten como fin a adquisición dos coñecementos básicos necesarios que debe ter calquera persoa que pense na posibilidade de poñer en marcha un proxecto empresarial.
http://vicou.uvigo.es/inicio/567-obradoiros-2ocuadr-2012-2013

Publicación das axudas concedidas para a modernización das explotacións agrarias e para a incorporación de mozos á actividade agraria, no marco do PDR de Galicia 2007-2013.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130214/AnuncioG0165-080213-0001_gl.html

Publicación das axudas concedidas para producións ou coproducións audiovisuais en lingua galega con decidido contido artístico e cultural.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130214/AnuncioG1097-060213-0001_gl.html

13/02/2013

Axudas, a autónomos e a pequenas e medianas empresas, do Plan de Impulso a Medio Ambiente “PIMA Aire”, para a adquisición de vehículos comerciais novos ou usados (ata un ano de antigüedade). Solicitudes ata o 31 decembro ou antes, no caso de esgotamento do orzamento.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/09/pdfs/BOE-A-2013-1376.pdf

Publicación das axudas concedidas a empresas cualificadas como Iniciativas de Base Tecnolóxica (IEBT).
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130211/AnuncioCA05-010213-0001_gl.pdf

Publicación das axudas concedidas a establecementos de turismo rural, establecementos hoteleiros, apartamentos e vivendas turísticas, campamentos de turismo, axencias de viaxes, cafetarías, bares, restaurantes e empresas de servizos turísticos complementarios, nos procesos de certificación, seguemento e renovación das correspondentes normas UNE co obxecto da obtención e/ou o mantemento da marca Q de Calidade Turística do Instituto para a Calidade Turística Española (ICTE).
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130212/AnuncioG0244-040213-0004_gl.html

Publicación das axudas concedidas a empresas privadas para incentivar o turismo mediante a mellora de establecementos hoteleiros do grupo I e creación ou mellora da oferta complementaria de establecementos hoteleiros do grupo I existentes na Comunidade Autónoma de Galicia.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130212/AnuncioG0244-040213-0003_gl.html

Publicación das axudas concedidas para a potenciación do turismo mediante a mellora de establecementos restaurantes.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130212/AnuncioG0244-040213-0002_gl.html

Publicación das axudas concedidas a entidades privadas para incentivar o turismo mediante a mellora de albergues turísticos existentes na Comunidade Autónoma de Galicia.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130212/AnuncioG0244-040213-0001_gl.html

07/02/2013

Convocatoria, para o ano 2013, das axudas do Programa ICEX para a internacionalización de empresas españolas non exportadoras ou exportadoras ocasionais. A preinscripción ao programa estará aberta ata o 31 de decembro de 2013.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/07/pdfs/BOE-A-2013-1318.pdf

Convocatoria para a concesión de becas internacionais da Deputación de Ourense no marco do Programa Europeo Leonardo da Vinci. O prazo de presentación de solicitudes remata o día 22 de febreiro de 2013.
https://bop.depourense.es/portal/

06/02/2013

Publicación das axudas concedidas a investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios e forestais realizados por empresas.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130206/AnuncioG0165-290113-0001_gl.html

05/02/2013

Aberto o prazo para a inscripción nos obradoiros que se organizan no Campus de Ourense, entre os que se atopa o Obradoiro de emprendemento empresarial aplicado, dirixido a todas as persoas que queiran adquirir os coñecementos básicos necesarios para a posta en marcha dun proxecto emprendedor.
http://vicou.uvigo.es/inicio/567-obradoiros-2ocuadr-2012-2013

Publicación das axudas concedidas para a promoción do sector vitivinícola en mercados de países terceiros.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130205/AnuncioG0165-280113-0011_gl.html

 
Xaneiro 2013

31/01/2013

Xornadas universitarias de emprego Galicia-Norte de Portugal (ForumEmprego Universitario). Terán lugar nos 3 campus o día 20 en Ourense, o 21 en Vigo e o día 22 en Pontevedra. Aprender a facer o currículo europeo, a crear unha marca persoal e a valorar as posibilidades que ofrece o terceiro sector, serán algúns dos aspectos que se abordarán.
http://www.uvigo.es/forumemprego

30/01/2013

Queda libre un dos dous espazos que o viveiro de empresas do CIFP Portovelle ofrece, de xeito gratuito, a persoas emprendedoras. O único requisito para solicitar este espazo é, estar cursando ou haber rematado un ciclo formativo (de grado medio ou superior).
http://www.cifpportovello.es/

29/01/2013

O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte convoca 72 becas de formación e investigación (en distintas materias aplicadas á educación), en réxime de concurrencia competitiva. Terán unha duración de 12 meses e a dotación anual máxima de cada beca será de 12.324 euros. A titulación requerida para cada beca debe ser posterior ao 1 de xaneiro de 2004.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/28/pdfs/BOE-A-2013-808.pdf

Novas bases e tipos de cotización á seguridade social para o ano 2013.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/29/pdfs/BOE-A-2013-835.pdf

Axudas concedidas no 2012 para proxectos acollidos ao programa de impulso ás redes de “Business Angels”.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/29/pdfs/BOE-A-2013-864.pdf

Economía e Industria convoca tres bolsas de formación para impulsar a especialización de artesáns galegos. As axudas, dirixidas a artesáns inscritos no Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia, supoñen o 40%  da matrícula do máster e ascenden a 2.500 euros cada una. Os profesionais interesados deberán facer chegar a súa solicitude xunto co seu currículo á Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño antes do 5 de febreiro.http://artesaniadegalicia.xunta.es/actualidad/noticias/econom-a-e-industria-convoca-tres-bolsas-de-formaci-n-para-impulsar-a-especializ

Cultura e Educación abre este luns 28 o prazo de inscrición para as probas de acceso a ciclos de Formación Profesional. O prazo de inscrición estará aberto do 28 de xaneiro ao 8 de febreiro para as probas de acceso aos ciclos de grao superior, que se celebrarán o 25 de abril. Para as probas de acceso aos ciclos de grao medio, que se realizarán o 23 de maio, o prazo de inscrición vai do 25 febreiro ao 8 de marzo.
http://www.xunta.es/notas-de-prensa/-/nova/5207/cultura-educacion-abre-este-luns-prazo-inscricion-para-probas-acceso-ciclos-formacion

25/01/2013

Próximo Obradoiro de emprendemento, destinado a toda persoa que queira adquirir os coñecementos básicos necesarios para poder poñer en marcha un proxecto emprendedor. Terá lugar no Campus de Ourense, os luns e martes, en horario de 9:00 a 14:00h, e dende o 18 de febreiro ata o 5 de marzo. Máis información, no teléfono 988387306 ou no email Este enderezo de correo-e está a ser protexido de programas autómatas de envío de correo non sedexado, precisas activar o JavaScript para velo

Premio de 6.000 euros para a mellor iniciativa TIC transfronteriza España- Portugal. O prazo para a presentación de candidaturas remata o día 1 de marzo de 2013 as 15:00h.
http://www.nacce.es/sites/nacce.nombresweb.es/files/BASES%20PREMIO_ESP%203.pdf

Premios a ideas e proxectos innovadores na área científico-técnica, destinados a xóvenes de 16 a 26 anos. O prazo para a presentación de traballos (individuais ou en grupo) remata o día 22 de marzo de 2013.
http://www.innovaciencia.es/

Publicación dos beneficiarios das subvencións concedidas para incentivar o turismo activo, actividades de lecer e tempo libre.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130125/AnuncioG0244-170113-0007_gl.pdf

Publicación dos beneficiarios das subvencións concedidas ás axencias de viaxe para a promoción e comercialización do destino Galicia.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130125/AnuncioG0244-170113-0005_gl.pdf

Publicación dos beneficiarios das subvencións concedidas para actuacións de mellora dos campamentos de turismo en Galicia.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130125/AnuncioG0244-170113-0004_gl.html

18/01/2013

Abertas as liñas do ICO (Instituto de Crédito Oficial) para o ano 2013. Están destinadas a financiar mediante préstamos, proxectos de investimento e necesidades de liquidez de autónomos e empresas. Pódense formalizar préstamos baixo estas liñas ata o 16 de decembro de 2013
http://www.ico.es/webcomercial/portal/destino/empresasyemprendedores

Enquisa das Cámara sobre o acceso das pequenas e medianas empresas a financiamento alleo no último trimestre do ano 2012
http://www.camaraourense.com/gfx/Blog/File/Estudios/Encues_Finan_Pymes_4Trim_12.pdf

09/01/2013

Aspectos legais que hai que ter en conta cando se quere vender na rede en mercados exteriores: “Cómo exportar por Internet con todas as da lei”.
http://www.expansion.com/2013/01/02/empleo/emprendedores/1357148705.html

“Os 10 erros máis comúns do emprendedor”.
http://www.planemprendedor.com/los-10-errores-mas-comunes-del-emprendedor/

03/01/2013

Publícanse as axudas concedidas, cunha contía igual ou superior a 3.000 euros e en réxime de concorrencia non competitiva, a empresas xornalísticas e de radiodifusión.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121231/AnuncioG0244-261212-0001_gl.html

Publícanse as axudas concedidas, cunha contía igual ou superior a 3.000 euros e en réxime de concorrencia non competitiva, a empresas que realicen publicacións periódicas escritas íntegramente en galego.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121231/AnuncioG0244-211212-0004_gl.html

Ley 12/2012, de 26 de decembro, de medidas urxentes de liberalización do comercio y de determinados servicios.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/27/pdfs/BOE-A-2012-15595.pdf

Real Decreto polo que se fixa o salario mínimo interprofesional para o ano 2013. O S.M.I. mensual para o ano 2013 queda fixado en  645,30 euros.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/31/pdfs/BOE-A-2012-15766.pdf

Publícanse as axudas concedidas, en réxime de concorrencia competitiva, para a edición de libros.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/01/pdfs/BOE-A-2013-25.pdf

Publícanse as axudas concedidas, en réxime de concorrencia competitiva, para a edición de revistas culturais.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/01/pdfs/BOE-A-2013-26.pdf

Publícanse as axudas concedidas, en réxime de concorrencia competitiva, para fomentar a traducción a linguas extranxeiras.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/02/pdfs/BOE-A-2013-38.pdf

Vicerreitoría do Campus de Ourense | Campus As Lagoas | C.P. 32.004 | Ourense | España